An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM)

 

 
CÚLRA 

 

Is é an SFGM an tacaíocht aonair is mó sa tír a chuireann deiseanna foghlama gairmiúla ar fáil do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile i réimse ábhar a bhaineann le hoideolaíocht, leis an gcuraclam agus le hoideachas. 

 

Bunaíodh SFGM i Meán Fómhair 2010 mar sheirbhís tacaíochta trasearnála, chineálach, chomhtháite do scoileanna. Bunaíodh an eagraíocht nuair a rinneadh cónascadh agus athstruchtúrú ar roinnt seirbhísí neamhspleácha a oibríonn faoi SFGM anois, agus iad ag cur a gcuid seirbhísí ar fáil do scoileanna i gcomhthéacs fhís agus mhisean ginearálta SFGM. 

 

Cuireann obair SFGM le feabhas a chur ar an scoil ach cleachtas machnamhach a chothú trí phróiseas féinmheastóireachta do scoileanna agus le forbairt leanúnach a chur ar fáil do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile le réimse samhlacha forbartha gairmiúla leanúnaí.

 

I measc thosaíochtaí na Roinne Oideachais sna blianta amach romhainn tá cur i bhfeidhm na dtograí chun Litearthacht agus Uimhearthacht a fheabhsú i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Áirítear i measc príomhthosaíochtaí eile ceannaireacht scoile, féinmheastóireacht scoile, measúnú, ICT don teagasc agus don fhoghlaim, cuimsiú, sláinte agus folláine agus ábhair agus cláir iar-bhunscoile. Bíonn na tosaíochtaí sin mar bhonn eolais d’obair SFGM agus cuirtear i ngnímh iad in obair fhoirne aonair ar fud na heagraíochta.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tá sé mar aidhm ag SFGM forbairt ghairmiúil agus tacaíocht  ardchaighdeáin a sholáthar a chuireann ar chumas múinteoirí agus scoileanna an t-oideachas is fearr is féidir a chur ar fáil do gach dalta/scoláire.

 

Is é ár misean tacú le múinteoirí mar chleachtóirí machnamhacha trí raon deiseanna agus tacaíochtaí forbartha gairmiúla a chumasaíonn foghlaim múinteoirí, le comhoibriú agus le cleachtas bunaithe ar fhianaise a chur ar fáil, agus béim á leagan ar na nithe seo:

 

  • curaclam agus oideolaíocht
  • modheolaíochtaí foghlama agus teagaisc
  • feabhsú scoile agus féinmheastóireacht scoile
  • ceannaireacht scoile, cultúr agus foghlaim a stiúradh
  • leas an dalta/scoláire agus an mhúinteora
  • teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide 

 

Is é an sprioc fhoriomlán do SFGM ná go dtabharfar aitheantas go forleathan dúinn mar sholáthraí nuálach freagrúil iontaofa na forbartha gairmiúla leanúnaí agus na tacaíochta do mhúinteoirí agus do scoileanna.

 

 

 

 

Cuireann SFGM  forbairt ghairmiúil leanúnach agus tacaíocht ar fáil trína foireann múinteoirí, idir mhúinteoirí bunscoile agus mhúinteoirí iar-bhunscoile, atá ar iasacht óna scoileanna chun oibriú le SFGM. Tugann ár bhfoireann um Theicneolaíocht san Oideachas eolas teicniúil oideolaíoch agus scileanna teicniúla oideolaíocha don eagraíocht chun raon leathan tacaí do scoileanna a chur ar fáil – féach ar  www.pdsttechnologyineducation.ie . Is é seo a leanas struchtúr an SFGM agus na róil sa tseirbhís:

 
Bainistíocht Shinsearach  

 

Ciara O'Donnell

Stiúrthóir Náisiúnta

Múinteoir bunscoile is ea Ciara atá ar iasacht ó Scoil Nano Nagle i gCluain Dolcáin, Baile Átha Cliath áit inar oibrigh sí mar Chomhordaitheoir Teagmhála Baile is Scoile ar feadh sé bliana. Bhí Ciara ar iasacht chuig Clár Tacaíochta an Churaclaim Bunscoile i dtosach sa bhliain 2005 mar oiliúnóir/chuiditheoir don Churaclam Bunscoile athbhreithnithe. Sa bhliain 2006, ceapadh Ciara mar Chomhordaitheoir Náisiúnta  do Stair, Tíreolaíocht agus Eolaíocht leis an PCSP. Ceapadh í mar Leas-Stiúrthóir d’ Fhorbairt Churaclaim don tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil nuabhunaithe sa bhliain 2008. Nuair a bunaíodh an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM), bhí róil aici mar Chomhordaitheoir Náisiúnta DEIS agus mar Chomhordaitheoir Réigiúnach d’Aonaid Oideachais réigiún 1 agus 2. D’éirigh Ciara ina Leas-Stiúrthóir ar Thaighde agus Dearadh in 2012 sular ceapadh í mar Stiúrthóir Náisiúnta na seirbhíse  sa bhliain 2014.

Anthony Kilcoyne

Leas-Stiúrthóir

Teicneolaíochtaí Digiteacha

Múinteoir iar-bhunscoile is ea Anthony atá ar iasacht chuig SFGM, ó 2011, ó Choláiste Ardeaspag McHale, Tuama. Mar chomhairleoir le SFGM, thacaigh Anthony le scoileanna chun díriú ar fheabhsú teagaisc agus foghlama ar fud an churaclaim, trí litearthacht, agus uimhearthacht, clár féinmheastóireachta scoile, cláir tacaíochta DEIS agus comhtháthaithe teicneolaíochta. Ceapadh Anthony mar Cheannaire Foirne Ceannaireachta Scoile don SFGM sa bhliain 2013, post inar chomhordaigh sé deiseanna forbartha gairmiúla do mhúinteoirí agus do dhaoine a bhí ag iarraidh a bheith ina múinteoirí, agus féinmheastóireacht scoile. Ceapadh mar Leas-Stiúrthóir do na Teicneolaíochtaí Digiteacha é i nDeireadh Fómhair 2017.

 

Nuala Taaffe

Leas-Stiúrthóir

Beartas, Taighde

agus Dearadh

Is príomhoide bunscoile í Nuala ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Iósaf i gCill an Iomaire, Co. Liatroma. D’oibrigh sí mar phríomhoide teagaisc ar feadh deich mbliana agus mhúin sí i scoileanna éagsúla i ndiaidh di céim a fháil ó Choláiste Dhún Carúin sa bhliain 1988. Tháinig Nuala ar iasacht chuig an SFGM sa bhliain 2015 mar Chomhairleoir Ceannaireachta. Nuair a bhí sí i mbun an róil seo, d’oibrigh sí ar dhearadh agus ar sholáthar na gcúrsaí Misneach, Forbairt agus Tánaiste do cheannairí scoile agus ar Sheimineáir Lae ar shaincheisteanna reatha do phríomhoidí bunscoile. In 2017, ceapadh Nuala i ról mar Cheannaire Foirne do Cheannaireacht Scoile SFGM agus chomhordaigh sí deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí do cheannairí scoile in earnáil na bunscoile agus iar-bhunscoile araon. I bhFeabhra 2019, ceapadh Nuala mar Leas-Stiúrthóir ar Bheartas, Taighde agus Dearadh.

Orla McKiernan

Leas-Stiúrthóir

 Oibríochtaí agus Comhtháthú Seirbhíse

Múinteoir bunscoile is ea Orla ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Mhuire i dTamhlacht áit ar mhúin sí mar mhúinteoir ranga agus mar mhúinteoir acmhainní. Thosaigh Orla ag obair le SFGM sa bhliain 2013 mar Chomhairleoir Uimhearthachta ag tacú le múinteoirí le cur chun feidhme  an churaclaim matamaitice Bunscoile agus ag cabhrú le scoileanna leis an bpróiseas féinmheastóireachta don Uimhearthacht. I mí Mheán Fómhair 2015 ceapadh Orla mar Cheannaire Foirne do Mhatamaitic na Bunscoile sular ceapadh í mar Leas-Stiúrthóir Oibríochtaí agus Comhtháthú Seirbhíse i mí Dheireadh Fómhair 2017.

 

 

 

 

Ceannairí Foirne 

 

Tacaíonn ceannairí foirne  leis an lucht ardbhainistíochta chun obair SFGM a chomhordú. Bainistíonn siad foireann comhairleoirí, comhlach agus éascaitheoirí áitiúla, rud a chuimsíonn dearadh, pleanáil, sceidealú, monatóireacht, athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar chláir forbartha gairmiúla laistigh dá sainchúram.  Tá freagracht ar Cheannairí Foirne as réimse a bhfuil tosaíocht náisiúnta leis.   Is iad seo a leanas ár gceannairí foirne agus  a réimsí freagrachta :

 

Helen Van Eesbeck

Ceannaire Foirne

Ábhair STEM

Is múinteoir iar-bhunscoile í Helen. Tá sí ar iasacht ó Choláiste Chilleán Naofa, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe, áit ina múineann sí Eolaíocht Talmhaíochta, Bitheolaíocht, Eolaíocht, agus Matamaitic. D'oibrigh Helen mar chomhlach páirtaimseartha leis an bhFoireann Eolaíocht Talmhaíochta i 2018/2019 agus thosaigh sí ag obair leis an bhFoireann STEM Iar-bhunscoile i 2019. Mar Chomhairleoir, bhí Helen páirteach i ndearadh, i bhforbairt, agus i gcur i láthair clár nua dhá bhliain FGL do mhúinteoirí Ardteiste Eolaíocht Talmhaíochta. Bhí sí ag obair le múinteoirí ar fud na tíre mar chuid den obair seo. Ceapadh Helen mar Cheannaire Foirne Iar-bhunscoile ar an bhFoireann STEM Iar-bhunscoile i mí na Samhna 2020. Sa ról seo, tá sí freagrach as Ríomheolaíocht na hArdteiste, Eolaíocht Talmhaíochta, Bitheolaíocht, Fisic agus Ceimic. 

 

Rory Collins

Ceannaire Foirne

Litearthacht Bhunscoile

Múinteoir bunscoile is ea Rory atá ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Thuath Ó gConaíle i gCo. an Chláir, áit ar oibrigh sé mar mhúinteoir príomhshrutha i dtimpeallacht ilghrád.  Chuaigh sé ag obair le Foireann Litearthachta SFGM i mí Mheán Fómhair 2016.  Mar chomhairleoir ar an bhfoireann sin, go príomha thacaigh Rory le múinteoirí maidir le Curaclam Teanga na Bunscoile a chur i bhfeidhm agus chabhraigh sé le scoileanna leis an bpróiseas féinmheastóireachta scoile.  Bhí baint aige freisin le ceardlanna agus ábhair a dhearadh chun tacú le teagasc litearthachta. I mí Aibreáin 2019, bhí Rory ina Cheannaire Foirne Gníomhach sa Litearthacht Bhunscoile agus i mí Iúil 2019 ceapadh é mar Cheannaire Foirne sa Litearthacht Bhunscoile.  

Lisa Ní Dhoinnléibhe

Ceannaire Foirne 

Teangacha na Bunscoile

Múinteoir bunscoile is ea Lisa atá ar iasacht ó Ghaelscoil Aonach Urmhumhan san Aonach áit ar oibrigh sí mar múinteoir príomhshrutha ranga. Tháinig Lisa isteach sa SFGM sa bhliain 2015 agus d’oibrigh sí i dtosach mar chomhairleoir Gaeilge ag tacú le scoileanna leis an nGaeilge agus le féinmheastóireacht scoile. Ina dhiaidh sin, d’oibrigh sí mar chomhairleoir leis an bhFoireann do Churaclam Teanga na Bunscoile áit ar ghlac sí páirt i ndearadh agus seachadadh seimineár agus i dtacaíocht scoile. Ceapadh Lisa mar Cheannaire Foirne do Theangacha na Bunscoile i Mí na Samhna 2017.

 

Lisa Noone

Ceannaire Foirne (gníomhach)

Sláinte agus Folláine don
Iar-bhunscoil

Múinteoir bunscoile is ea Lisa atá ar iasacht ó Bhunscoil na Trócaire i Sligeach áit ar oibrigh sí mar mhúinteoir príomhshrutha ranga. Chuaigh Lisa ag obair le Foireann Sláinte & Folláine SFGM i Meán Fómhair 2015. Mar chomhairleoir ar an bhfoireann seo, d’oibrigh Lisa go dian ar dhearadh agus seachadadh ceardlainne agus seimineáir mar aon le tacaíocht scoilbhunaithe ar fud réimse curaclaim OSPS, ag ionchorprú an Chláir Bí Sábháilte athbhreithnithe, Cosaint Leanaí, Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta, Frithbhulaíocht, Cibearbhulaíocht agus Sábháilteacht Idirlín agus Folláine Múinteoirí. Ina dhiaidh sin, ceapadh Lisa mar Cheannaire Foirne (gníomhach) in Eanáir 2019. Maoirsítear sa ról seo réimsí traschuraclaim OSPS agus Corpoideachas ag leibhéal Bunscoile.

 

Ciara Delaney

Ceannaire Foirne

Sláinte agus Folláine don
Bhunscoil

Múinteoir bunscoile is ea Ciara atá ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Áit Tí Ruairí i gCo. Ros Comáin, áit ar oibrigh sí mar Mhúinteoir Príomhshrutha Ranga le Dualgais Speisialta. Chuaigh Ciara ag obair leis an SFGM in 2014 mar Chomhairleoir Sláinte agus Folláine, ag tabhairt tacaíochta i réimsí Folláine Múinteoirí, Folláine leanaí, Corpoideachas (PE), Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS), Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG), Cosaint Leanaí, Frithbhulaíocht agus an Clár Bí Sábháilte athbhreithnithe. Gnéithe lárnacha de ról Ciara laistigh den fhoireann ba iad dearadh agus forbairt Gluais go Maith, Gluais go Minic, Acmhainn Inniúlacht Fhisiciúil do Bhunscoileanna agus Réamhrá le ceardlanna Folláine Múinteoirí. Ceapadh Ciara mar Cheannaire Foirne ar an bhFoireann Sláinte agus Folláine Bunscoile i Meán Fómhair 2018. 

Michael McNamara

Ceannaire Foirne

Teicneolaíochtaí Digiteacha

Múinteoir bunscoile is ea Michael atá ar iasacht ó Scoil Náisiúnta na Creige Móire, Gaillimh, áit ar oibrigh sé mar mhúinteoir ranga príomhshrutha. Chuaigh sé ag obair le Foireann Teicneolaíochtaí Digiteacha SFGM i Samhain 2016. Mar chomhairleoir ar an bhfoireann seo, chuimsigh ról Michael go príomha oibriú le múinteoirí chun teicneolaíochtaí digiteacha a leabú go héifeachtach ina gcleachtas chun teagasc, foghlaim agus meastóireacht sa seomra ranga a thacú agus a bhreisiú. Ina dhiaidh sin, i Meán Fómhair 2018, ceapadh Michael i ról mar Cheannaire Foirne do na Teicneolaíochtaí Digiteacha (Bunscoil agus Iar-bhunscoil).  

Sharon Kiely

Ceannaire Foirne

Polaitíocht agus an tSochaí, ATF, GCAT, Ábhair Eacnamaíochta agus Ghnó na Sraithe Sinsearaí

Múinteoir iar-bhunscoile is ea Sharon atá ar iasacht ó Choláiste Chill na nIníon i mBaile Átha Cliath, áit ar mhúin sí ábhair Ghnó, Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT), Clár na hArdteistiméireachta Feidhmí (ATF) agus an Fhraincis. Tá an-taithí ghairmiúil aici sna hearnálacha gnó agus oideachais. Thosaigh Sharon ag obair le SFGM in 2017 mar Chomhairleoir, ag cur réimse tacaíochtaí ar fáil do mhúinteoirí, go príomha san fhoireann Ábhair agus Cláir Iar-Bhunscoile. Tá an t-uafás oibre déanta aici ar thacaíochtaí forbartha gairmiúla a dhearadh agus a sheachadadh don tSonraíocht Eacnamaíochta nua agus i réimsí an Ghnó, ATF, GCAT agus Féinmheastóireacht Scoile. I mí Iúil 2019, ceapadh Sharon mar Cheannaire Foirne ar Pholaitíocht agus an tSochaí, ATF, GCAT, Eacnamaíocht agus ábhair Ghnó na Sraithe Sinsearaí. 

Stephen Gammell

Ceannaire Foirne

Matamaitic Iar-bhunscoile, Matamaitic Fheidhmeach, T4 agus an Idirbhliain

Tá Stephen ar iasacht ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara-Chill Mhantáin, tar éis dó bheith ag teagasc matamaitice, fisice agus eolaíochta ag Scoil Chonglais ar feadh ocht mbliana. Bhí sé páirteach mar mhúinteoir i gcéim phíolótach Tionscadal Mata sula ndeachaigh sé ag obair leis an tseirbhís chun an Tionscadal Mata a chur ar fáil ar fud na tíre. I rith a chuid ama sa tseirbhís tacaíochta, d’oibrigh Stephen go fairsing i ndearadh agus i seachadadh ceardlann, i dtacaíocht scoilbhunaithe, i bhforbairt acmhainní digiteacha agus i bhforbairt clár Staidéar Ceachta SFGM. Ceapadh Stephen mar cheannaire foirne don mhatamaitic, T4 agus Idirbhliain iar-bhunscoile i mí Mheán Fómhair 2018.

Mona Metcalfe

Ceannaire foirne

Nuatheangacha Iasachta (MFL), Eacnamaíocht Bhaile, Béarla na Sraithe Sinsearaí, Ábhair Chultúrtha & Timpeallachta & Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh (CSTS)

Tá Mona ar iasacht Ó Choláiste Ard Feá, Muineachán, áit ar mhúin sí an Fhraincis agus TF. Tá an-taithí agus saineolas aici i réimse na foghlama agus teagaisc, agus i dteicneolaíochtaí digiteacha a úsáid san oideachas freisin. Fostaíodh í mar Bhainisteoir Gréasáin ag French.ie  (Scoilnet) agus d’fhorbair sí dearadh oideolaíoch na dTóraíochtaí Teanga ag an Lárionad Eorpach um Nuatheangacha in Graz. D’oibrigh sí freisin le Roinn Oideachais Ollscoil Luimnigh mar Oide Cleachtaidh Múinteoireachta do mhúinteoirí faoi oiliúint. D’éascaigh Mona ceardlanna agus chuir sí i láthair ag comhdhálacha don International Society for Technology in Education (ISTE) i SAM agus do L’Association des Professeurs de français en Irlande (FTA) anseo in Éirinn maidir le tairseacha gréasáin teanga, abhatáranna mar uirlis teagaisc agus tóraíochtaí teanga a úsáid. Ina theannta sin, chomhoibrigh sí le CNCM maidir le huirlisí digiteacha a úsáid sa rang teanga. Tar éis di oibriú mar éascaitheoir áitiúil do SFGM ó 2016, ceapadh í mar Cheannaire Foirne do MFL, Eacnamaíocht Bhaile, Béarla na Sraithe Sinsearaí, d’ábhair Chultúrtha agus Timpeallachta agus CSTS i Márta 2019.

 

 

 

 

 

 

Caoimhe McLaughlin

Ceannaire Foirne

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach, Taighde & Dearadh

 

Múinteoir bunscoile is ea Caoimhe atá ar iasacht ó Scoil na Tríonóide Naofa i Muirbheach, Gaillimh. Bhí sí ar iasacht ar dtús do Chlár Tacaíochta an Churaclaim Bunscoile sa bhliain 2005 mar chuiditheoir amharc-ealaíon. Ó 2005 go dtí 2010, d’oibrigh Caoimhe le Clár Tacaíochta an Churaclaim Bunscoile agus leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna ar an gcuraclam athbhreithnithe thar ábhair éagsúla lena n-áirítear Drámaíocht, Ceol, Béarla, Matamaitic agus Tacaíocht Foghlama. Thacaigh sí le scoileanna freisin maidir le pleanáil eagraíochtúil, Béarla mar theanga bhreise agus measúnú. In 2010, d’fhill sí ar scoil, ag obair sa rang príomhshrutha agus le riachtanas speisialta oideachais. I rith an ama sin, lean Caoimhe uirthi ag obair san fhorbairt ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí trí chúrsaí a sholáthar trí ATECI agus ina cuid oibre mar mheantóir agus mar éascaitheoir leis an gClár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoir (NIPT). In 2013, chuaigh sí ar iasacht do SFGM mar chomhairleoir litearthachta ag tacú le scoileanna le féinmheastóireacht, le curaclam agus le pleanáil. An obair is déanaí atá déanta aici le scoileanna ná tacú leo maidir le Curaclam Teanga nua na Bunscoile a chur i bhfeidhm. In Aibreán 2019, ceapadh Caoimhe mar cheannaire foirne le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach, Taighde agus Dearadh.

 

Bernard McHale

Ceannaire Foirne

Ceannaireacht

Is príomhoide bunscoile é Bernard McHale atá ar iasacht ó Scoil Lárnach Náisiúnta Chluain Bheirn i nGaillimh. D’oibrigh sé mar mhúinteoir ranga i mBunscoil na Coróine Mhuire, Baile Mhic Craith, Teach na Giúise, mar Phríomhoide i Scoil Náisiúnta Chor Garra agus ar feadh ceithre bliana mar Leas-Phríomhoide i Scoil ESF Bauhinia i Hong Cong. D’oibrigh sé freisin mar Phríomhoide i Scoil Speisialta Ábalta i nGaillimh.

 

D’oibrigh Bernard i bhforbairt agus dearadh curaclaim agus in oiliúint tosaigh múinteoirí. D’oibrigh sé mar chomhlach páirtaimseartha le Forbairt Ceannródaíochta i Scoileanna (FCS) agus le SFGM ó 2006 ar na cláir Forbairt agus Misneach. Thosaigh sé le SFGM mar chomhairleoir lánaimseartha leis an bhFoireann Ceannaireachta in 2017, tar éis dhá bhliain mar Chomhlach Taighde leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Ceapadh é mar Cheannaire Foirne ar Fhoireann Ceannaireachta SFGM in Aibreán 2019. 

Patrick Whitlow

Ceannaire Foirne

CSTS Bunscoile

Múinteoir bunscoile is ea Patrick atá ar iasacht ó Bhunscoil Bhríde, Baile Chill Dara, áit ar oibrigh sé mar mhúinteoir ranga príomhshrutha. Chuaigh sé ag obair le Foireann STEM Bunscoile SFGM i Meán Fómhair 2017. Mar chomhairleoir SFGM, thacaigh Patrick le scoileanna trí dhíriú ar theagasc agus foghlaim sa mhatamaitic agus san eolaíocht, ar ionchuimsiú tríd an teagasc foirne, ar fhéinmheastóireacht scoile agus ar chomhtháthú na dteicneolaíochtaí digiteacha a fheabhsú. Ceapadh Patrick mar Cheannaire Foirne Gníomhach ar STEM Bunscoile i mí Dheireadh Fómhair 2019. Stiúrann agus bainistíonn Patrick dearadh agus seachadadh na ndeiseanna forbartha gairmiúla sa Mhatamaitic, san Eolaíocht agus san Iomchuimsiú tríd an Teagasc Foirne anois.

Realtín Berry

Ceannaire Foirne

STEM Bunscoile

Múinteoir bunscoile is ea Realtín atá ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Shóisearach Naomh Seosaimh i dTulach Mhór. Mhúin Realtín ar bhonn príomhshrutha agus i gcomhthéacs ilghrád agus d’oibrigh sí mar Mhúinteoir Tacaíochta Teanga sular tháinig sí ar iasacht chuig an SFGM in 2015. Mar chomhairleoir leis an SFGM, thacaigh Realtín le scoileanna trí dhíriú ar theagasc agus foghlaim san uimhearthacht a fheabhsú trí theagasc foirne, féinmheastóireacht scoile agus trí theicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú. Ceapadh Realtín mar Cheannaire Foirne d’Uimhearthacht na Bunscoile sa bhliain 2017. In 2018, rinneadh Ceannaire Foirne di in STEM Bunscoile. Stiúrann agus bainistíonn sí dearadh agus seachadadh na ndeiseanna forbartha gairmiúla sa Mhatamaitic, san Eolaíocht agus san Iomchuimsiú
tríd an Teagasc Foirne anois.

 

Gina Cullen

Ceannaire Foirne Gníomhach

Sláinte & Folláine Bunscoile

Múinteoir bunscoile is ea Gina atá ar iasacht ó Scoil Bhailenóra, Co. Chorcaí, áit ar oibrigh sí mar mhúinteoir príomhshrutha ranga thar réimse leibhéal. Tháinig Gina le SFGM in mí Mheán Fómhair 2016, ag obair mar chomhairleoir ar fhoireann Teangacha na Bunscoile. Thacaigh sí le múinteoirí agus le ceannairí scoile maidir le cur i bhfeidhm Churaclam Teanga na Bunscoile trí sheimineáir náisiúnta, ceardlanna agus tacaíocht scoile a cuireadh i gcomhthéacs a éascú. Bhí baint aici freisin le dearadh an seimineáir náisiúnta CTB, an chúrsa samhraidh CTB agus ábhair forbartha gairmiúla leanúnaí eile chun tacú le foghlaim teanga i scoileanna. I mí Dheireadh Fómhair 2020, ceapadh Gina mar Cheannaire Foirne (gníomhach) ar an bhFoireann Sláinte agus Folláine Bunscoile. 

Seosamh Mac an Iomaire

Ceannaire Foirne

Gaeilge

Is múinteoir bunscoile é Seosamh atá ar iasacht ó Ghaelscoil Mhic Amhlaigh, Gaillimh.  Thosaigh sé leis an gClár Tacaíochta don Churaclam Bunscoile (PCSP)  in 2006 mar chuiditheoir Gaeilge agus chuaigh sé ar aghaidh ag obair mar chuiditheoir Gaeilge / Tús Maith leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna ( PPDS ) ina dhiaidh sin. D'oibrigh Seosamh mar Chomhairleoir Uimhearthachta don tSeirbhís Um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) le roinnt blianta anuas. Tá Seosamh ag obair anois mar Cheannaire Foirne don Ghaeilge