Nascmhúinteoir litearthachta

Page Content Category: 

Fáilte!

 

Beartaítear go rachaidh an roinn seo den suíomh gréasáin do Litearthacht Iar-bhunscoile leis na seimineáir do Nascmhúinteoirí Litearthachta. Is é cuspóir na seimineár seo  acmhainn i litearthacht a fhorbairt  ag leibhéal scoile. Is é príomhfhócas na seimineár do nascmhúinteoirí litearthachta ná cur chun cinn agus forbairt na litearthachta sa scoil uile. Déantar iniúchadh sna seimineáir seo freisin ar  raon modhanna a bhfuil sé mar aidhm acu acmhainn i litearthacht a mhéadú sa churaclam ar fad. 

 

Bí inár dteannta ar Twitter @LiteracyLink1 

 

Nascbhraislí Litearthachta

 

Tá sonraí thíos ar ár gcruinnithe braisle litearthachta atá ag teacht aníos i ngeimhreadh/samhradh na bliana 2016 . Chun clárú don bhraisle áitiúil, téigh  chuig  www.pdst.ie/onlinebooking

 

Táthar ag súil go dtiocfadh forbairt ar na braislí nascfhoghlama mar phobail chleachtais áitiúla ina mbíonn na múinteoirí ag cabhrú go gníomhach lena chéile chun cur lena n-eolas agus lena gcleachtas gairmiúil, rud a rachaidh chun tairbhe fhoghlaim na scoláirí i ndeireadh na dála.  Tá mar aidhm leis an tsamhail seo d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach inniúlacht cheannaireachta na nascmhúinteoirí a fhorbairt agus iad ag obair laistigh de chomhthéacs grúpa gairmithe atá dinimiciúil agus forásach agus atá tiomanta don fheabhas a chur ar fhoghlaim na scoláirí sa litearthacht.  

Gné ríthábhachtach de chruinnithe braisle is ea comhroinnt an chleachtais, agus spreagaimid gach duine ag na cruinnithe é sin a dhéanamh chun idirphlé gairmiúil fóinteach a chinntiú. 

 

 

Níl ach líon teoranta áiteanna ar fáil ar gach braisle, mar sin bí cinnte clárú go luath ar  www.pdst.ie/onlinebooking   chun áit a chinntiú.

 

 

 

Tá sonraí anseo ar na braislí litearthachta iarbhunscoile a bheidh ar siúl sa samhradh. 

Soláthraíonn na braislí iar-bhunscoile sin deis do nascmhúinteoirí litearthachta féachaint ar straitéisí, smaointe a chomhroinnt, agus páirt a ghlacadh san fhorbairt ghairmiúil leanúnach,  a bhfuil sé mar aidhm léi feabhas a chur ar theagasc agus ar fhoghlaim na litearthachta ar fud an churaclaim. Cliceáil anseo chun áit a chur in áirithe ar na cúrsaí sin.

 

Ionad

Dáta

Am

Ionad Oideachais Luimnigh

11 Bealtaine 2017

4:30-6:30 i.n.

Ionad Oideachais Dhroim Conrach

17 Bealtaine 2017

4:30-6:30 i.n.

Ionad Oideachais Laoise

18 Bealtaine 2017

4:30-6:30 i.n.

Ionad Oideachais na Gaillimhe

23 Bealtaine 2017

4:30-6:30 i.n.

 

 

 

 


Déan teagmháil leis na hionaid oideachais chun tuilleadh eolais a fháil nó déan teagmháil le Margaret Mary Grant  ag Ionad Oideachais Laoise. Ríomhphost:  margaretmary@laoisedcentre.ie 
 

Tá seimineár 2 lá á reáchtáil do Nascmhúinteoirí an téarma seo chun cuidiú le scoileanna feabhas a chur ar an saineolas inscoile maidir  le forbairt na litearthachta agus na huimhearthachta. Reáchtálfar na seimineáir seo i mí Eanáir (Lá 1) agus...

Reáchtáladh na seimineáir lae seo le freastal ar na riachtanais atá ag iarbhunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge maidir le forbairt na Litearthachta.

Na haidhmeanna a bhain leis an seimineár ná forbhreathnú a thabhairt ar an...

Ag leanúint ón tacaíocht a chuireamar ar fáil i mí Eanáir do nascmhúinteoirí litearthachta, reáchtáil an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) an dara seimineár lae do nascmhúinteoirí Litearthachta sna hiarbhunscoileanna a...