An tSraith Shóisearach – Eolaíocht

FÁILTE!


 

 

 

Obair Chúrsa B – Ceardlanna Earrach 2018

 

Cliceáil anseo nó ar an mbileog eolais chun d’áit a chur in áirithe ar ár gceardlanna in Obair Chúrsa B.  Tabhair faoi deara go gcuirfear ionadaí ar fáil do mhúinteoir AMHÁIN in aghaidh na scoile.

 

 

SciFest Ezine, Imleabhar 9, Uimh 1, Meán Fómhair 2017

 

Cliceáil ar an ngrianghraf thíos chun rochtain a fháil ar an Ezine

 

 

Amgen Teach

Cliceáil anseo  chun dul chuig rannán Amgen Teach den suíomh gréasáin.

 

Clárú lenár mbunachar sonraí 

 

Cliceáil anseo chun clárú lenár mbunachar sonraí.

 

 

Foireann Tacaíochta Obair Chúrsa B SFGM

 

Amgen Teach 2016/2017

 

 

Cliceáil anseochun d’áit a chur in áirithe.

 

Is féidir an tsonraíocht do chúrsa nua eolaíocht na sraithe sóisearaí a fháil anseo

 

Nuacht

 

 

SciFest

Tá sé mar aidhm le clár SciFest dúil san eolaíocht, sa teicneolaíocht agus sa mhatamaitic a chothú trí fhoghlaim ghníomhach agus chomhoibríoch atá bunaithe ar cheistiúchán. Cliceáil  anseo  chun dul chuig suíomh gréasáin SciFest.

 

An t-eagrán is déanaí de Ezine SciFest

 

 

 

 


Ezine SciFest, Meán Fómhair 2016 

 

 

 

Cláraigh:

 

 

Tá ár mbunachar sonraí á nuashonrú againn. Cláraigh do chuid sonraí anseo le Réimse Eolaíochta SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit

 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach – CPD
 

Tacaíonn Scientix  le comhar ar fud na hEorpa i measc múinteoirí STEM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic), le taighdeoirí oideachais, leis an lucht déanta beartas agus le gairmithe oideachais eile STEM. Déanann sé an comhar sin a chur chun cinn freisin. 

Is í SFGM an pointe teagmhála náisiúnta do Scientix in Éirinn. 

Féach ar a suíomh Idirlín,  scientix.ie  i gcomhair acmhainní, faisnéise agus deiseanna ceardlainne idirnáisiúnta ar  STEM.

 

AMGEN Teach 

Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt duit freastal ar an tionscnamh Eorpach Amgen Teach.  Deis iontach í seo le páirt a ghlacadh i sraith ceardlanna forbartha gairmiúla sna hEolaíochtaí.  Tairgeann na ceardlanna sin uasoiliúint do mhúinteoirí i réimsí atá ar aon dul le forbairtí nua in oideachas Eolaíochta in Éirinn. 

 

Leathanach Faisnéise

 

Eagróidh SFGM trí cheardlann Amgen Teach in 2014-2015. 

 

 

I GCOMHAIR TACAÍOCHT SCOILBHUNAITHE

 

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair eolaíochta: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne   Cuir ríomhphost chuig sciences@pdst.ie má bhíonn aon cheisteanna agat 

 

 

TUILLEADH TACAÍOCHTA

 

CUMANN EOL-OIDÍ NA hÉIREANN

Tugann Cumann Eol-Oidí na hÉireann (ISTA) tacaíocht do mhúinteoirí eolaíochta a mhúineann na heolaíochtaí uile trína ngréasán brainsí ar fud na tíre. Bíonn sonraí faoi imeachtaí le fáil ar a suíomh Idirlín, www.ista.ie.

 

Tá Seán Fogarty ina  chathaoirleach ar an ISTA faoi láthair.

 

 

TEAGMHÁIL

 

Má theastaíonn aon chúnamh uait, cuir ríomhphost chugainn ag sciences@pdst.ie nó glaoigh ar 061 585064

Tig linn tacaíocht a thabhairt duit ar aon topaic a bhaineann le heolaíocht. Áirítear leis na réimsí tacaíochta:

 

  • Pleanáil ábhair Eolaíochta
  • Litearthacht agus Uimhearthacht in Eolaíocht
  • McF in eolaíocht
  • Eagrú saotharlainne, stóráil ceimiceán agus sábháilteacht
  • Obair Chúrsa B

Is féidir é seo a dhéanamh trí chuairt scoile le cuidiú le múinteoirí eolaíochta nó leis an roinn eolaíochta.

Tig linn chomh maith tacaíocht a thabhairt trí ríomhphost nó ar an nguthán. Déan teagmháil linn am ar bith.

 

Áirítear le roinnt d’aidhmeanna ár seirbhíse:

 

  • foghlaim agus iniúchadh atá dírithe ar na scoláirí chur chun cinn
  • cuidiú le múinteoirí oibriú le chéile go héifeachtúil ar scoil
  • cuidiú le speisialtóirí neamhábhair
  • cuidiú le múinteoirí ICT a chomhtháthú i dteagasc agus i bhfoghlaim eolaíochta