Féinmheastóireacht Scoile (Iar-bhunscoil)

FÁILTE!

 

Fáilte chuig an rannán FÉINMHEASTÓIREACHTA SCOILE (Iar-bhunscoil) de shuíomh Idirlín SFGM. 

Leanann SFGM ag tacú le scoileanna dul i mbun an phróisis féinmheastóireachta scoile trí sheimineáir agus ceardlanna náisiúnta, imeachtaí forbartha gairmiúla leanúnaí áitiúla trí bhraislí scoile Ghréasán na nIonad Oideachais agus tacaíocht ar scoil.

Dá mba mhaith leat iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ghinearálta scoile, cliceáil anseo

Saincheapfar an tacaíocht sin chun freastal ar riachtanais do scoile agus comhaontófar é trí chomhrá agus trí chomhairliúcháin tosaigh leis an mbainistíocht shinsearach agus/nó le baill foirne.

 

Féinmheastóireacht Scoile: Seimineáir do Phríomhoidí agus do Leas-Phríomhoidí Nuacheaptha

Faoi iamh tá sonraí maidir le seimineár atá ag teacht aníos do Cheannairí Scoile Nuacheaptha.

Dearadh an seimineár seo do Phríomhoidí agus do Leas-Phríomhoidí nuacheaptha a ceapadh ina ról ó Mheán Fómhair 2017. Féachfar arís ann

  • ar do thuiscint ar an bpróiseas FMS agus tabharfaidh sé deis duit machnamh a dhéanamh ar taithí do scoile ar an bhfeabhsúchán scoile agus ar an bpróiseas féinmheastóireachta scoile go dtí seo. Beidh deis ann do rannpháirtithe foghlaim agus taithí a roinnt le comhghleacaithe.
  • tabharfar deiseanna do rannpháirtithe aghaidh a thabhairt ar na treoirlínte FMS athbhreithnithe 2016 – 2020
  • fiosrófar an próiseas FMS ón mbailiúchán sonraí chuig forfheidhmiú agus monatóireacht ar phlean feabhsúcháin scoil

 

 

Chun rochtain a éascú, cuimsíonn an rannán seo de shuíomh gréasáin SFGM na leathanaigh seo a leanas:

 

TREOIRLÍNTE ATHBHREITHNITHE 2016-2020 & AG FÉACHAINT AR ÁR SCOIL  2016 CREAT CÁILÍOCHTA DO IAR-BHUNSCOILEANNA

 

Treoirlínte Féinmheastóireachta Scoile 2016 - 2020 (Iar-bhunscoileanna)

 

 

Íoslódáil:School-Self-Evaluation-Guidelines-2016-2020_Post-Primary_English_WEB.pdf

Ag Féachaint ar ár Scoil 2016 Creat Cáilíochta d’Iar-Bhunscoileanna

 

 

Íoslódáil:Looking-at-Our-School-2016-A-Quality-Framework-for-Post-Primary-Schools_English_WEB.pdf

 

NA FORBAIRTÍ IS DÉANAÍ

Cuimsíonn an rannán seo den suíomh Idirlín maidir le Féinmheastóireacht Scoile Iar-bhunscoile faisnéis a bhaineann go sonrach le Féinmheastóireacht Scoile i ndáil leis na nithe seo a leanas: nuashonruithe ar gach leathanach Féinmheastóireachta Scoile, nuachtlitreacha Féinmheastóireachta Scoile, imeachtaí, etc.  Is féidir leat teacht ar an leathanach Nuachta ach cliceáil ar an bhfo-roghchlár Nuachta nó trí chliceáil anseo.

 
 

ACMHAINNÍ FÉINMHEASTÓIREACHTA SCOILE

 

 

Cuimsíonn an rannán seo den suíomh Idirlín maidir le Féinmheastóireacht Scoile Iar-bhunscoile acmhainní Féinmheastóireachta Scoile chun cabhrú le scoil an próiseas SÉ CHÉIM le haghaidh Féinmheastóireacht Scoile a chur i bhfeidhm.Is féidir teacht ar an leathanach Acmhainní Féinmheastóireachta Scoile ach cliceáil ar an bhfo-roghchlár Acmhainní Féinmheastóireachta Scoile nó, mar mhalairt air sin, trí chliceáil anseo.

 

 

 

 

REACHTAÍOCHT, CIORCLÁIN AGUS TREOIRLÍNTE

 

Cuimsíonn an rannán seo den suíomh Idirlín maidir le Féinmheastóireacht Scoile Iar-bhunscoile Reachtaíocht, Ciorcláin agus Treoirlínte a chabhróidh le Boird Bainistíochta, le foireann Scoile agus leis an bpobal scoile leathan Féinmheastóireacht Scoile a chur i bhfeidhm. Is féidir teacht ar an leathanach  Reachtaíochta, Ciorclán agus Treoirlínte ach cliceáil ar an bhfo-roghchlár Reachtaíochta, Ciorclán agus Treoirlínte nó, mar mhalairt air sin, trí chliceáil anseo.

 

 

LÉITHEOIREACHT BHREISE

Cuimsíonn an rannán seo den suíomh Idirlín maidir le Féinmheastóireacht Scoile Iar-bhunscoile liosta léitheoireachta a mholtar chun cabhrú le scoileanna tuiscint níos fearr a ghnóthú ar Fhéinmheastóireacht Scoile in Éirinn agus in áiteanna eile. Is féidir leat teacht ar an leathanach Léitheoireachta a Mholtar ach cliceáil ar an bhfo-roghchlár Léitheoireachta a Mholtar nó, mar mhalairt air sin, trí chliceáil anseo.

 

I GCOMHAIR TACAÍOCHT SCOILBHUNAITHE

 

Chun iarratas a dhéanamh ar thacaíocht scoile maidir le Féinmheastóireacht  Scoile lean an nasc seo a leanas http://pdst.ie/schoolsupport

 

TEAGMHÁLAITHE

 

Ríomhphost:[email protected]

REACHTAÍOCHT, CIORCLÁIN AGUS TREOIRLÍNTE