An cur chuige cumarsáideach

Sa churaclam seo tá an bhéim ar an gcumarsáid. Tá cumarsáid i gceist sna ceithre shnáithe, san ábhar teagaisc agus foghlama agus sna modhanna múinte a úsáidfear. Bíonn an múinteoir ag súil le forbairt ar chontanam cumarsáide ó thréimhse réamhchumarsáide go tréimhse cumarsáide go tréimhse iarchumarsáide.

 

Tréimhsí an Cheachta

 

Ar dtús, sa tréimhse réamhchumarsáide leagtar an bhéim ar fhoghlaim foclóra agus gramadaí, ar athrá ceisteanna nó cluichí struchtúrtha. Ansin, sa tréimhse cumarsáide bíonn béim ar chomhrá, ar chluichí teanga, ar sheiftiú agus ar úsáid na teanga i rólghlacadh. Sa tréimhse iarchumarsáide téitear siar ar ábhar an cheachta, déantar anailís ar an teanga, agus féachtar leis an eolas a thraschur go tascanna nó go cluichí eile. Is próiseas ciorclach é leanúnachas na dtréimhsí cumarsáide, agus is féidir ceacht a thosú le ceann ar bith acu. Tuigtear gurb é an rud is tábhachtaí ná na páistí a chur ag caint agus ag déanamh cumarsáide chomh luath agus chomh minic agus is féidir.

 

 Fráma tagartha

 

Is fráma tagartha é an tábla thíos ina dtaispeántar na modhanna múinte agus na straitéisí éagsúla a fheileann do thréimhsí an cheachta. Tugtar léargas ann ar eagar an tseomra agus ar an idirghníomhú a bhíonn ar siúl idir an múinteoir agus an páiste sna tréimhsí ceachta cumarsáide. Taispeántar ann cé na modhanna múinte a fheileann don ionchur teanga sa tréimhse réamhchumarsáide go háirithe. Ansin sa tréimhse cumarsáide caithfear úsáid a bhaint as straitéisí éagsúla chun na páistí a chur ag úsáid na teanga. Ar deireadh b’fhéidir go gcaithfeadh an múinteoir dul siar ar fhoclóir nó é a mhúineadh nó eiseamláirí teanga a thabhairt chun cuimhne i rith na ngníomhaíochtaí iarchumarsáide, agus bheadh an modh díreach nó an modh closamhairc á úsáid arís chun an foclóir a mhúineadh.

 

Eagar an ranga

 

Ag tús an cheachta is ina n-aonad a bhíonn na páistí go hiondúil don ionchur teanga mura mbíonn gníomhaíocht éigin ag an múinteoir dóibh. I rith na ngníomhaíochtaí cumarsáide is minic a bhíonn beirteanna nó grúpaí ag obair le chéile, agus tagann an rang le chéile arís ag deireadh an cheachta. Téitear ó idirghníomhú idir an múinteoir agus na páistí go dtí idirghníomhú i measc na bpáistí de réir mar a théann an ceacht ar aghaidh.

 

Fráma tagartha (Féach leathanach 63 sna Treoirlínte)

 

Tréimhse Saintréithe

Modh múinte

nó straitéisí

Eagar an ranga Idirghníomhú
Tréimhse réamhchumarsáide
(Spéis sa teanga agus tuiscint na teanga á gcothú)
1. Spreagadh
Múscailt suime
2. Ionchur teanga
3. Cleachtadh

foclóir
ceisteanna agus freagraí
aithris agus athrá
druileanna
agallaimh faoi threoir
cluichí struchtúrtha
cumarsáid faoi threoir
scéal
Modh múinte nó straitéisí

Modh na lánfhreagartha
gníomhaí
An modh díreach
An modh closamhairc
An modh closlabhartha
Modh na ráite
Modh na sraithe

Agallaimh le bearnaí
Tascanna
Cluichí cumarsáide
Drámaí
Sceitsí
Gníomhaíochtaí
Plé, díospóireachtaí

Tascanna anailíse
Cluichí gramadaí
Ceartú botún a rinneadh le
linn na cumarsáide trí
dhruileanna

An rang go léir

Dhá thaobh an ranga
Beirteanna oscailte
Grúpaí beaga

Múinteoir agus na páistí
Páistí agus an múinteoir

Páistí agus páistí

Páiste agus páiste

Tréimhse cumarsáide
(Úsáid na teanga á cothú)
4. Úsáid na teanga
Comhlíonadh na
bhfeidhmeanna teanga
Cumarsáid faoi threoir áirithe
ach saoirse úsáide chomh
fada agus is féidir
Gníomhaíochtaí
chun an bhearna eolais a
shárú agus chun eolas a
roinnt ar a chéile
Obair bheirte
Beirteanna dúnta
Obair ghrúpa
Páiste agus páiste

Páiste agus páistí

Tréimhse iarchumarsáide
(Tuiscint á daingniú agus an teanga á húsáid)
5. Féachaint siar agus ar
aghaidh

Cleachtaí gramadaí bunaithe
ar an téacs labhartha nó
scríofa
Aithris agus athrá fuaimeanna
nó focail dheacra
Traschur eolais le tasc nó
cluiche nua i suíomh eile
Féachaint ar aghaidh
Obair ranga

Obair
ghrúpa
Obair bheirte

Múinteoir agus páistí

Páiste agus páistí
Páiste agus páiste