Ceannaireacht Iar-bhunscoile

Tá Fáilte Romhat:

Cuireann Ceannaireacht Scoile SFGM (iarbhunscoil) deiseanna foghlama gairmiúla ar fáil do cheannairí scoile cleachtacha. Inár ról chun tacú le ceannairí scoile in iar-bhunscoileanna na hÉireann, cuirimid na cláir seo a leanas ar fáil:

 

Misneach

Clár ionduchtaithe do phríomhoidí nuacheaptha is ea Misneach a dearadh chun tacú le príomhoidí agus príomhoidí gníomhacha le go mbeidh siad in ann a scoil a stiúradh go héifeachtach sa chéad dá bhliain sa phost. Cumhachtaíonn sé príomhoidí le díriú ar an bpríomhról den fhoghlaim a stiúradh ina scoileanna faoi réimsí an Chreata Cáilíochta.

Tánaiste

Clár ionduchtaithe é Tánaiste le haghaidh leas-phríomhoidí agus leas-phríomhoidí gníomhacha nuacheaptha. Cuireann sé tacaíocht ar fáil do rannpháirtithe i bpríomhréimsí na ceannaireachta scoile. Scrúdaítear ann tosca a bhfuil tionchar acu ar chultúr foghlama na scoile ag tarraingt ar Ag Féachaint ar ár Scoileanna 2016.

Forbairt

Is clár tógála cumais é Forbairt do cheannairí scoile a bhfuil taithí acu. Díríonn sé ar scileanna agus eolas ceannaireachta a theastaíonn le freagairt do thosaíochtaí sainaitheanta a shainaithint agus a fhorbairt. Cuireann an dinimic den Phríomhoide, an Leas-Phríomhoide agus Ceannairí Múinteora ag oibriú le chéile mar fhoireann forbairt na ceannaireachta dáilte agus láir chun cinn, atá ina gné lárnach de Sprioc 3 den Phlean Gníomhaíochta don Oideachas. Cuireann Líonraí Foghlaim Ghníomhaíochta braisle ar fáil ag tógáil idir scoileanna

Clár Meán-cheannairí

Tugadh cuireadh d’fhoirne ceannaireachta scoile chun iarratas a dhéanamh ar an gclár nua seo. Lean na naisc chun iarratas a dhéanamh ar an ionad is fearr leat.

Líonra

Líonraí cleamhnaithe do Leas-Phríomhoidí iad Líonraí a chuireann forbairt phearsanta agus ghrúpa chun cinn. Fiosraítear saincheisteanna reatha ceannaireachta sna seisiúin, chomh maith le foghlaim ghairmiúil agus roinntear dea-chleachtas. Forbraíonn siad freisin dearbhphrionsabail na ceannaireachta dáilte mar a leagtar amach iad sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas.

 

Tá sé mar aidhm ag gach clár Ceannaireachta de chuid SFGM inniúlacht mar aon le cumas a mhéadú.  Le breis muiníne bíonn cumhacht ag ceannairí scoile daoine a stiúradh sa timpeallacht dhúshlánach chasta ina bhfeidhmíonn siad. 

 

Tá ár gcláir ar fad bunaithe ar phríomhghnéithe an róil cheannaireachta seo a leanas: 

  • An Duine Féin mar Cheannaire
  • An Eagraíocht a Stiúradh
  • Daoine a Stiúradh
  • Ceannasaíocht ar Athruithe
  • An Pobal a Stiúradh
  • Teagasc agus Foghlaim a Stiúradh

Tá sé mar aidhm ag gach clár Ceannaireachta agus Pleanála de chuid SFGM muinín, inniúlacht agus eolas a mhéadú i measc rannpháirtithe, rud a chuirfidh ar chumas ceannairí scoile freagairt don timpeallacht dhúshlánach chasta ina bhfeidhmíonn siad. Tuarann foireann Ceannaireachta agus Pleanála SFGM sraith clár ina dtuigtear ceannaireacht mar phróiseas comhoibríoch atá bunaithe ar mheas agus ar luach na comhghleacaíochta a thuiscint. Tá sé mar aidhm ag ár múnla acmhainn a fhorbairt agus tá sé roinnte i gceithre fhearann:

626

Tugann na cúig phrionsabal seo a leanas eolas do na fearainn sin:

627

 

Tá súil ag foireann Ceannaireachta agus Pleanála SFGM go n-éireoidh leat i do chuid oibre agus tá siad ag súil le bualadh le cuid mhór agaibh ar na cláir sa scoilbhliain romhainn. Tá luas an athraithe ar oideachas ag géarú agus tá sé socraithe go mbeidh scoileanna ina bpríomhfhócas sa chlár oibre um athrú. I dtimpeallacht mar sin

“leadership requires a different face and alternative to existing models” 

(Stoll et al: 2003: 13)