Meastóireacht na hIdirbhliana

Meastóireacht – próiseas chun faisnéis a fháil  agus í a úsáid chun tuairimí a chur le chéile  sula n-úsáidfear na tuairimí sin i gcinnteoireacht.

 

 

Is féidir le meastóireacht a bheith: 

  • Seachtrach – a dhéanamh ag Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna
  • Inmheánach – á dhéanamh ag pobal na Scoile 

 

Moltar sna Treoirlínte don Idirbhliain do Scoileanna de chuid na Roinne Oideachais gur cheart don fhoireann comhordaithe athbhreithniú rialta agus meastóireacht inmheánach a dhéanamh ar an gclár, i gcomhar le lucht bainistíochta na scoile, leis an bhfoireann, le daltaí, le tuismitheoirí, le soláthraithe oibre agus le páirtithe leasmhara an phobail. Mar chuid den phróiseas seo, ba cheart do scoileanna iarracht a dhéanamh táscairí cainníochtúla agus cáilíochtúla cuí a fhorbairt mar bhealach chun caighdeán foriomlán an chláir a chuirtear ar fáil sa scoil a ardú agus a dhearbhú. Chomh maith leis an bpróiseas leanúnach athbhreithnithe inmheánaigh a mholadh, tiomnaíonn an Roinn Oideachais í féin go mbeidh faireachán rialta agus meastóireacht sheachtrach ar chláir Idirbhliana de dhualgas ar chigireacht na Roinne . Dá bhrí sin, moltar go láidir go nglacfaidh gach scoil páirt sa phróiseas seo chun faisnéis a fháil agus í a úsáid chun tuairimí a chur le chéile sula n-úsáidfear na tuairimí sin i gcinnteoireacht.

 

FEIC TREOIRLÍNTE FMS AGUS ACMHAINNÍ FMS

 

 

Cuimsíonn an rannán seo den suíomh Idirlín FMS d’Iar-bhunscoileanna  acmhainní FMS  chun cabhrú le scoil an próiseas   SÉ CHÉIM  um Fhéinmheastóireacht Scoile a fhorfheidhmiú. Is féidir  rochtain a fháil ar leathanach Acmhainní FMS  ach cliceáil ar an bhfo-roghchlár Acmhainní FMS  nó, mar mhalairt air sin, ach cliceáil  anseo.

REACHTAÍOCHT, CIORCLÁIN AGUS TREOIRLÍNTE

 

Cuimsíonn an rannán seo den suíomh  Idirlín FMS d’Iar-bhunscoileanna Reachtaíocht, Ciorcláin agus Treoirlínte  a chabhróidh le  Boird Bhainistíochta, le foireann Scoile agus leis an bpobal scoile leathan   Féinmheastóireacht Scoile a fhorfheidhmiú. Is féidir rochtain a fháil ar an leathanach um Reachtaíocht, Ciorcláin agus Treoirlínte ach cliceáil ar an bhfo-roghchlár  Reachtaíocht,  Ciorcláin agus  Treoirlínte nó, mar mhalairt air sin, ach cliceáil  anseo.

 

 

 

 

Teideal Amharc Íoslódáil
Seicliosta do Stíl Mhúinteoireachta Phearsanta Íoslódáil Nasc
Féinmheastóireacht Dalta Íoslódáil Nasc
Meastóireacht ar Thaithí Oibre an Dalta Íoslódáil Nasc
Meastóireacht Modúil/Ábhair an Dalta Íoslódáil Nasc
Meastóireacht Dheireadh na Bliana - Dalta Íoslódáil Nasc
Meastóireacht Fhoriomlán Tuismitheoirí Íoslódáil Nasc

 

 

Feic an Paca Acmhainní le haghaidh ábhar breise

Paca Acmhainní na hIdirbhliana

 

720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foilseachán de chuid na Roinne Oideachais, 1994, agus bunaithe ar Threoirlínte na Roinne Oideachais, 1994-1995.

Ní forordú lárnach é an t-ábhar acmhainne seo i gcomhair aon chláir ar leith ach tá sé beartaithe mar acmhainn faoi choinne fhorbairt na scoile uile agus fheabhsú na gclár a thairgeann na scoileanna. Cinntíonn leagan amach an ábhair go bhféadfaí é a fhótachóipeáil go héasca, go háirithe na bileoga oibre do na daltaí agus na múinteoirí. Ina theannta sin, ní hionann an t-ábhar agus deireadh próisis ach is tús é agus níl sé i gceist go mbeadh sé cuimsitheach ná críochnaitheach ó thaobh a scóipe de.

Tá na leabhair seo i bhformáid PDF. Beidh Acrobat Reader ag teastáil chun é a fheiceáil. Is féidir Acrobat a íoslódáil saor in aisce ó www.acrobat.com

 

Cuid 1: Pleanáil

 

 

Cuid 2: Teagasc agus Foghlaim

 

 

Cuid 3: Breac-chuntais agus Machnaimh ar an gCuraclam

 

 

Cuid 4: Measúnú agus Teastasú

 

 

Cuid 5: Meastóireacht

 

 

Cuid 6: Eolaire Acmhainní