Measúnú Idirbhliana

“Tá Measúnú mar chuid lárnach den phróiseas Teagaisc agus Foghlama”

(Treoirlínte na Roinne Oideachais 1994/5)

 
 

Luaitear sna Treoirlínte don Idirbhliain do Scoileanna (An Roinn Oideachais 1994/95):

 Ba cheart modhanna measúnaithe cuí a roghnú chun cur leis an raon cur chuige a úsáidtear chun an clár a chur i bhfeidhm, agus d’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith i gceist leo:

 

  • Measúnú suimitheach
  • Measúnú múnlaitheach
  • Measúnú scríofa, praiticiúil, ó bhéal agus éisteachta
  • Tuairisc ar Thaithí Oibre
  • Tionscadail, E-Phunanna agus taispeántais Oibre
  • Dialann dalta / Dialann imeachtaí dalta ina dtaifeadtar dul chun cinn pearsanta
  • Taifid ar scileanna agus ar  Phríomh inniúlachtaí atá bainte amach.

   Luaitear i Meastóireacht na Cigireachta ar an Idirbhliain (1994/1995):

 

  •  Fuair cigirí amach go raibh na cuir chuige i leith measúnú éagsúil ó scoil go scoil. I scoileanna áirithe, ba chosúil nach ndearnadh an oiread sin measúnaithe eile. Bhí sé sin fíor go háirithe sna scoileanna siúd nach raibh croífhoireann éifeachtach i bhfeidhm iontu.
  • D’fhéadfaí feabhas mór a chur ar rannpháirtíocht múinteoirí, tuismitheoirí, soláthraithe oibre agus daltaí féin sna nósanna imeachta measúnaithe ar dhaltaí i gcuid mhór de na scoileanna a chuireann an clár ar fáil (Moladh Uimh. 8).

  TEIMPLÉID MHEASÚNAITHE – Eagrófar na naisc go gairid

Measúnú Múinteoirí Féinmheasúnú Daltaí

 

 

 

Buíochas le Evelyn Ní Raghaill ó Choláiste de hÍde as an teimpléad measúnaithe mhíosúil seo a roinnt as Gaeilge – Tuairisc Mhíosúil

 


 

MEASÚNÚ A PHLEANÁIL

 

Córas Creidmheasa Scoile Samplach

 

 

Feic an Paca Acmhainní le haghaidh ábhar breise

Paca Acmhainní na hIdirbhliana

 

720