Curaclam na hIdirbhliana

 

Ceapann gach scoil a clár ar leith féin chun freastal ar riachtanais a daltaí. Ba cheart don chlár curaclam leathan agus cothrom a thairiscint do dhaltaí, bunaithe ar na ceithre chiseal seo a leanas:

 

Croí-ábhair: Is iad na croí-ábhair na hábhair siúd a ndéanann gach dalta staidéar orthu ar feadh na bliana ar fad.

 

Sampláil Ábhar: Trí ábhair a shampláil, d’fhéadfadh daltaí sampla a fháil de na hábhair Ardteistiméireachta atá ar fáil sa scoil chun cabhrú leo roghanna eolasacha a dhéanamh agus a gcuid ábhar á roghnú acu níos déanaí. Ina theannta sin, d’fhéadfadh sampláil ábhar léargas a thabhairt do dhaltaí ar ábhair nua nach bhfuil taithí acu orthu fós. Áirítear leis seo ábhair agus modúil a ceapadh laistigh den scoil agus a cheap gníomhaireachtaí seachtracha chun tacú leis an gclár i scoileanna araon.

 

Ciseal a Bhaineann go Sonrach leis an Idirbhliain Cuimsíonn an Ciseal Féilire Idirbhliana gníomhaíochtaí “aonuaire” amhail taithí oibre, turais, léiriú ceoil, etc.

 

Cinneann scoileanna  na hábhair agus na modúil i ngach ceann de na ceithre chiseal, bunaithe ar riachtanais na ndaltaí, ar leithdháiltí foirne agus ar shaineolas na múinteoirí, chomh maith le hionchais tuismitheoirí agus acmhainní áitiúla  agus suíomh geografach.

 

D’fhéadfaí iad seo a leanas a chur san áireamh sa chiseal croí-ábhair D’fhéadfaí iad seo a leanas a chur san áireamh sa chiseal samplála ábhar D’fhéadfaí iad seo a leanas a chur san áireamh sa chiseal a bhaineann go sonrach leis an Idirbhliain D’fhéadfaí iad seo a leanas a chur san áireamh sa chiseal féilire

Corpoideachas

ICT

Matamaitic

Gaeilge

Béarla

Oideachas Reiligiúnach

Eile

Eolas Imshaoil

Eolaíocht

Spáinnis

Drámaíocht

Stair

Staidéar Gnó

ICT

Eile

Mental Health Matters

Mionchuideachta

Grianghrafadóireacht

Clár Feasachta Turasóireachta

Síceolaíocht

Log on, Learn

Nuálaithe Sóisialta Óga

Eile

Taithí Oibre

Gníomhaíochtaí Allamuigh

For-rochtain Shóisialta

Turais Allamuigh

Cainteoirí ar Cuairt

Dráma/Léiriú Ceoil

Eile

Réimsí Staidéir - Smaointe le haghaidh Pleanálaithe:

 

An curaclam a shaincheapadh le hIdiraonaid

 

Cuireann an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta an Idirbhliain san áireamh san athbhreithniú ar an tsraith shinsearach atá ar bun i láthair na huaire. Tá cúrsaí nua 45 uair an chloig arna gceapadh ag scoileanna, ar a dtugtar idiraonaid, á bhforbairt faoi láthair ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, i gcomhar le múinteoirí agus gníomhaireachtaí. Bain triail as roinnt idiraonaid shamplacha, nó déan teagmháil le [email protected] le cur in iúl go bhfuil suim agat idiraonaid a fhorbairt. 

 

Chun rochtain a fháil ar aonaid shamplacha Idirbhliana CNCM, lean na naisc thíos:

 

ACMHAINNÍ LE HUASLÓDÁIL GO LUATH

Cliceáil ANSEO chun rochtain a fháil ar leathanach Idiraonaid CNCM