Litearthacht

Page Content Category: 

Tugtar le fios le tuairiscí agus measúnachtaí ar an gcuraclam le déanaí go bhfuil na cuir chuige agus straitéisí cineálacha teagaisc amhail foghlaim ghníomhach, difreáil, comhtháthú agus measúnú riachtanach don mhúinteoireacht agus don fhoghlaim éifeachtach. I gcomhréir leis na moltaí seo, tá na hacmhainní éagsúla thíos curtha i dtoll a chéile ag an SFGB chun tacú le cuir chuige agus modheolaíochtaí traschuraclaim. Seo a leanas roinnt moltaí maidir leis an litearthacht a chomhtháthú le hábhair eile