An tSraith Shóisearach – Eolaíocht

 
 

Eochairscileanna

 

 

 


 

Eochairscileanna sa Teastas Sóisearach

543

Tá sé eochairscil i gceist sa Teastas Sóisearach. Más mian leat faisnéis a fháil faoi gach ceann,   cliceáil anseo.

 

Roinnt faisnéise faoi mhodheolaíochtaí chun tacú le heochairscileanna a fhorfheidhmiú i do  sheomra ranga. 

 

Difreáil

 Pleanáil chun tacú le teagasc cumais mheasctha

 Ceisteanna agus Tacsanomaíocht Bloom á húsáid

 

 

               NAISC LE HACMHAINNÍ CURACLAM-BHUNAITHE

 scoilnet.ie

 

 Examinations.ie    

 studyclix

 

 Acmhainní Gréasáin an NCTE

 Skoool.ie

 

 e-xamit    

 etests   

  Bileog Eolais  Eolaíochta

 

 

Is féidir na modheolaíochtaí seo a leanas a úsáid chun eochairscileanna a fhorfheidhmiú:

 

Eagraithe Grafacha

“Is fiú míle focal pictiúr.”

 

Cad atá i samhail nithiúil/in eagraí grafach?

 

De ghnáth, is éard atá i samhail nithiúil/in eagraí grafach ná foirm leathanaigh ina bhfuil spásanna bána ar féidir leis an dalta smaointe agus faisnéis a líonadh isteach iontu. Féadann roinnt eagraithe bheith an-sainiúil agus féadtar cinn eile a úsáid le cuid mhór topaicí.    Léigh tuilleadh

 

Eagraithe Grafacha don Teagasc agus don Fhoghlaim

Eagraithe Grafacha Folmha d’úsáid ranga (le roinnt samplaí)

 

 

Modheolaíocht an Leabhair Bhig

 

Is éard atá i Modheolaíocht an Leabhair Bhig ná dóigh ina gcabhraítear le daltaí píosaí beaga faisnéise (e.g. sainmhínithe) a fhoghlaim trína múineadh dá chéile. 

 

Conas an Leabhar Beag a chruthú agus a úsáid

Comhad PowerPoint chun an Leabhar Beag a thaispeáint do dhaltaí

 

 

Naisc le hUirlisí Web 2.0 chun Acmhainní a Chruthú
Físeán Animoto
Físeán Íoslódáil Photo Story
Taifeadadh Fuaime Íoslódáil Audacity
Néalta Focal Wordle
Néalta focal le cruthanna Tagxedo
Crosfhocail, Cuardaigh Focal Puzzle Maker
Luaschártaí agus Foclóir Quizlet
Luaschártaí, an Crochadóir, Crosfhocail, Cleachtaí Meaitseála Studystack