Maidir le GCAT

Maidir le GCAT

 

Maidir le  GCAT
Riachtanais an Chláir
Grúpálacha Gairmábhar
Nascmhodúil
Gnáthscoláirí  GCAT 
Faisnéis agus Cumarsáid
Teagasc agus Foghlaim
Measúnú ar Nascmhodúil
Teastasú

Ceisteanna Coitianta

 

Maidir le GCAT

 

Tá Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT) ina idirghabháil atá ceaptha chun cur leis an ngné ghairmiúil den Ardteistiméireacht (bhunaithe). Tugadh an clár isteach i 1994 mar fhreagra ar an dúshlán a tugadh do chóras oideachais na hÉireann de bharr athruithe ar an timpeallacht oibre agus gnó. Cuimsíonn an clár  GCAT  láidreachtaí acadúla na hArdteistiméireachta (bunaithe) mar aon le fócas úr dinimiciúil ar an bhfoghlaim fhéintreoraithe, ar nuálaíocht agus ar fhiontraíocht. Tá an clár dhá bhliain seo mar chuid de sholáthar leathnaithe arb é is aidhm leis freastal ar riachtanais éagsúla na rannpháirtithe sa tsraith shinsearach.

 

Is é príomhsprioc GCAT , daoine óga a ullmhú do shaol daoine fásta trína chinntiú go bhfaighidh siad oideachas sa chiall is leithne, go mbeidh sé ar a gcumas déileáil leis an saol agus cruthú go maith i dtimpeallacht atá ag athrú go gasta. Spreagtar rannpháirtithe sa chlár chun scileanna agus inniúlachtaí a fhorbairt atá ríthábhachtach maidir leis an ngnóthú acadúil agus gairmiúil araon.

Le linn an chláir spreagtar scoláirí chun:

 • A bheith nuálach agus fiontrach
 • A bheith freagrach as a gcuid foghlama féin
 • Iad féin a chur in oiriúint do chúinsí atá ag athrú
 • Sonraí a mheas agus teacht ar réitigh ar fhadhbanna
 • A gcuid smaointe agus tuairimí a chur in iúl go héifeachtach
 • A bheith ag oibriú le daoine eile mar chuid d’fhoireann
 • Roghanna gairme a imscrúdú agus a phleanáil
 • Teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a úsáid
 • Gnóthais áitiúla agus fiontair phobail a imscrúdú
 • Foghlaim óna gcuid eispéireas

Tá na scileanna agus na tréithe seo chomh hábhartha céanna maidir le riachtanais na ndaoine siúd atá ag ullmhú don bhreisoideachas, atá ag lorg fostaíochta nó atá ag pleanáil chun tús a chur lena ngnó féin.

Baintear fócas láidir gairmiúil  GCAT  amach trí na hábhair Ardteistiméireachta a leagan amach ina nGrúpálacha Gairmábhar (GGÁnna) agus trí bhreis cúrsaí staidéir a chur ar fáil in ullmhú do shaol na hoibre agus in oideachas fiontraíochta, ar a dtugtar na  Nascmhodúil.

 

Riachtanais an Chláir

 

Riachtanais an Chláir maidir le scoláirí:

 • Ní mór do scoláirí cúig ábhar Ardteistiméireachta ar a laghad a dhéanamh, an Ghaeilge ina measc, agus na Nascmhodúil
 • Ní mór dhá cheann de na hábhair thuas a roghnú ó cheann amháin de na Grúpálacha Gairmábhar ainmnithe
 • Nascmhodúil: Ullmhú do Shaol na hOibre agus Oideachas Fiontraíochta (de bhreis ar Chúig ábhar)
 • Cúrsa aitheanta i Nua-Theanga Eorpach seachas Gaeilge nó Béarla:

 

Cad  is cúrsa Nua-Theanga Eorpaí do scoláirí GCAT?

Tá discréid ag an scoil sa chás seo – tá roinnt roghanna ag na scoláirí.

Is féidir leo  staidéar a dhéanamh ar theanga ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh nó is féidir leo ceann amháin de na modúil teanga FETAC a leanúint nó is féidir leis an múinteoir teanga clár scoile a cheapadh sa teanga.

Ní mór do scoláirí an rang teanga a ghlacadh ar feadh tréimhse ranga amháin ar a laghad in aghaidh na seachtaine nó a choibhéis ar feadh dhá bhliain an chláir laistigh d’am scoile. Ní dhéantar é a mheasúnú go seachtrach agus is féidir leis an scoil a chinneadh conas a mheasfar an cúrsa le haghaidh nua-theangacha.


I gcás gur tugadh díolúine do scoláire ón nGaeilge san Ardteistiméireacht caithfidh sé fós an riachtanas cúig ábhar ar a laghad a chur i láthair san Ardteistiméireacht a chomhlíonadh.  

 

Grúpálacha Gairmábhar (GGÁnna)

 

Roghnaítear dhá ábhar ó cheann amháin de na Grúpálacha Gairmábhar. Soláthraíonn na hábhair sin fócas do scoláirí a gcuid scileanna gairme a fhorbairt agus iniúchadh a dhéanamh ar a gcuid roghanna gairme.

Is éard atá sna Grúpálacha Speisialtachtaí ná ábhair a chomhlánaíonn a chéile go nádúrtha. Is éard atá sna Grúpálacha Seirbhísí ná ábhair a chomhlánaíonn a chéile i gcomhthéacs tráchtála.

 

Grúpálacha Gairmábhar 2018/2019

Grúpálacha Speisialtachtaí

1 Staidéar Foirgníochta; Innealtóireacht;  Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide;  Teicneolaíocht   –  Aon  Dá Cheann  
2 Fisic  agus  Staidéar Foirgníochta   Innealtóireacht   Teicneolaíocht   Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide
3 Eolaíocht Talmhaíochta  agus  Staidéar Foirgníochta  nó  Innealtóireacht  nó  Teicneolaíocht  nó  Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide
4 Eolaíocht Talmhaíochta  agus  Ceimic   Fisic  nó  Fisic/Ceimic  
5 Eacnamaíocht Bhaile; Eolaíocht Talmhaíochta; Bitheolaíocht –  Aon Dá Cheann
6 Eacnamaíocht Bhaile  agus  Ealaín – Rogha Deartha   Rogha Ceardaíochta
7 Cuntasaíocht; Gnó; Eacnamaíocht –  Aon dá cheann   
8 Fisic  agus  Ceimic
9 Bitheolaíocht  agus  Ceimic   Fisic   Fisic/Ceimic

10 Bitheolaíocht  agus  Eolaíocht Talmhaíochta

11 Ealaín – Rogha Deartha nó Rogha Ceardaíochta  agus  Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide

Grúpálacha Seirbhísí

12 Innealtóireacht   Teicneolaíocht  nó  Staidéar Foirgníochta  nó  Grafaic Dheartha agus Chumarsáide  agus  Cuntasaíocht  nó  Gnó  Eacnamaíocht
13 Eacnamaíocht Bhaile  agus  Cuntasaíocht  nó  Gnó   Eacnamaíocht
14 Eolaíocht Talmhaíochta  agus  Cuntasaíocht  nó  Gnó   Eacnamaíocht
15 Ealaín –  Rogha Deartha nó Rogha Ceardaíochta  agus  Cuntasaíocht  nó  Gnó   Eacnamaíocht
16 Ceol  agus  Cuntasaíocht  nó  Gnó   Eacnamaíocht

 

Na Nascmhodúil


Leanfaidh scoláirí atá ag tabhairt faoi Scrúdú na hArdteistiméireachta dhá Nascmhodúl le linn an dá bhliain.

 

Nascmhodúl I – Ullmhú do Shaol na hOibre

 

Déanfaidh scoláirí taighde agus imscrúdú ar dheiseanna fostaíochta áitiúla, forbróidh siad scileanna cuardaigh poist ar nós scríbhneoireacht litreacha, cur i láthair CV, teicnící agallaimh; gheobhaidh siad taithí phraiticiúil luachmhar ar shaol na hoibre; cuirfidh siad duine faoi agallamh agus leanfaidh siad duine i réimse gairme a bhfuil spéis acu ann

 

Nascmhodúl II – Oideachas Fiontraíochta

 

Beidh scoláirí páirteach i gcuairteanna a eagrú ar fhiontair ghnó agus phobail áitiúla; buailfidh siad le daoine fiontracha ar an láthair agus sa seomra ranga agus cuirfidh siad na daoine sin faoi agallamh; pleanálfaidh siad gníomhaíochtaí spéisiúla a chuirfidh le féinmhuinín, le cruthaitheacht agus le tionscnaíocht agus tabharfaidh siad faoi na gníomhaíochtaí sin, agus forbróidh siad scileanna in obair foirne, i gcumarsáid agus i ríomhaireacht.

 

Gnáthscoláirí GCAT

 

De ghnáth, déanann scoláirí  GCAT  staidéar ar sheacht nÁbhar Ardteistiméireachta móide na Nascmhodúil

 

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide

 

Beidh deis ag scoláirí atá ag tabhairt faoi  GCAT  a gcuid scileanna TF a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. Ba chóir go mbeadh deis ag scoláirí freisin trealamh closamhairc agus pacáistí láithreoireachta ríomhaire a úsáid ar mhaithe le taifeadadh agus le cur i láthair. Le linn an chláir, forbróidh na scoláirí scileanna chun:

 • Faisnéis a chur isteach, a chur in eagar, a stóráil, a aisghabháil agus a phriontáil
 • CVanna, litreacha, tuairiscí a fhocalphróiseáil agus doiciméid le léaráidí a chruthú
 • Teachtaireachtaí ríomhphoist a sheoladh agus a fháil
 • Teacht ar fhaisnéis ábhartha ó CD-ROManna agus ón Idirlíon agus an fhaisnéis sin a úsáid

Teagasc agus Foghlaim

 

Spreagtar úsáid modheolaíochtaí teagaisc ghníomhaigh agus foghlama gníomhaí ar fud churaclam  GCAT . Tá eispéiris amhail socrúchán oibre, imscrúdú gairme, mionfhiontar, cuairteanna gnó agus pobail mar chuid lárnach den chlár. Spreagann na Nasc-Mhodúil na scoláirí chun a gcuid eolais agus scileanna a fuair siad trína nÁbhair Ghairmiúla agus i réimsí eile den Ardteistiméireacht a chur i bhfeidhm. Cuirtear leis an mbaint ghairmiúil atá aige seo trí dheiseanna a chur ar fáil do scoláirí eispéiris foghlama gníomhaí a phleanáil, a eagrú agus a dhéanamh laistigh den seomra rang agus lasmuigh de.

 • Imscrúduithe a Dhéanamh – gnólachtaí, fiontair phobail, gníomhaireachtaí
 • Cuairteanna a Eagrú lasmuigh de scoil ar shuíomhanna is nithe spéise i gcomhthéacs imscrúduithe a dhéanamh
 • Cuireadh a Thabhairt do Chuairteoirí chun an tseomra ranga – daoine fásta, seachas múinteoirí, mar chuairteoirí acmhainne
 • Obair a Dhéanamh i bhFoirne – ar thionscadail agus ar imscrúduithe
 • Gníomhaíochtaí Fiontair a Eagrú – tionscadail a chur ar bun mar áiseanna foghlama
 • Ullmhú go gníomhach don obair – imscrúdú gairme, poist a chuardach, agallaimh a chleachtadh
 • Taithí a fháil ar shaol na hoibre, taithí oibre, obairaithris, scáthfhoghlaim
 • Cur i láthair a dhéanamh do dhaoine fásta agus do chomhscoláirí
 • Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide a Úsáid – chun faisnéis a fháil, a stóráil, a chur in iúl agus a chur i láthair

Measúnú ar na Nascmhodúil

 

Leanann scoláirí GCAT  na siollabais ábhair chéanna agus déantar measúnú orthu ar an mbealach céanna lena gcomhscoláirí san Ardteistiméireacht. I gcás na Nascmhodúl, déantar measúnú orthu trí bhíthin Scrúdú Scríofa (40%) agus trí bhíthin Punainne d’Obair Chúrsa (60%). 

Ní mór an Phunann d’obair chúrsa a chur isteach ar an gcéad Chéadaoin i mí an Mhárta. Déantar an scrúdú scríofa ar an gcéad Chéadaoin i mBealtaine  na Bliana Ardteistiméireachta. Maireann an scrúdú dhá uair go leith agus cuimsíonn sé trí chuid atá leagtha amach thíos.

Seo a leanas struchtúr an Scrúdaithe Scríofa:

Cuid A Cur i Láthair Closamhairc
Cuid B Cás-Staidéar (faighte ag na scoláirí roimh ré)
Cuid C Ceisteanna Ginearálta (ceithre cinn as sé cinn)

Is ionann an Phunann d’Obair Chúrsa agus 60% den mharc iomlán. Cuireann scoláirí punann le chéile ar feadh dhá bhliain an chláir agus déantar measúnú uirthi ag deireadh bhliain dheireanach na hArdteistiméireachta.  Déanann an Roinn Oideachais agus Scileanna measúnú seachtrach ar an bPunann agus ar an Scrúdú Scríofa.

 

NASCMHODÚIL – PUNANN D’OBAIR CHÚRSA

CROÍ-MHÍREANNA

Curriculum Vitae
Imscrúdú Gairme
Plean Fiontair/Gníomhaíochta
Tuairisc Achoimre

MÍREANNA ROGHNACHA (aon dá cheann)

Dialann Taithí Oibre
Tuairisc Fiontair
Agallamh/Cur i Láthair Taifeadta
Tuairisc ar m’Áit Féin

Déan cinnte go gclúdaítear gach gné den chúrsa agus go gcuireann scoláirí na sé mhír Phunainne is fearr atá acu isteach.

Glacann breis agus 15,600 scoláire páirt ann gach bliain agus is díol spéise go mbaineann níos mó ná 80 faoin gcéad de scoláirí úsáid  as a GCAT sna sé ábhar is fearr acu le haghaidh pointí.

 

Teastasú

 

Faigheann scoláirí GCAT  an teastas céanna agus a fhaigheann scoláirí eile Ardteistiméireachta ach tá ráiteas breise ina dTeastas-sa faoi thorthaí na Nascmhodúl.

Aithníonn na hInstitiúidí Teicneolaíochta agus na hOllscoileanna na Nascmhodúil i dtéarmaí pointí. Tugtar amach na pointí mar seo a leanas:

 

Grád

Tugann Ollscoileanna agus Institiúidí Teicneolaíochta:

Pointí athbhreithnithe ón mbliain 2017 ar aghaidh

Pas le Gradam
Tuillteanas
Pas

66 pointe
46 pointe
28 pointe

 

 

Ceisteanna Coitianta
 
 
Cliceáil anseo chun cóip den cháipéis seo a íoslódáil