An Idirbhliain

Fáilte! 


 

FÁILTE CHUIG CLÁR NA hIDIRBHLIANA

An Tasc – Forás pearsanta, sóisialta, oideachasúil agus gairmiúil na mac léinn a chur chun tosaigh agus iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, fhreagracha den tsochaí ina mbeidh siad páirteach.

 

FÁILTE CHUIG SUÍOMH IDIRLÍN CHLÁR NA hIDIRBHLIANA 

Is éard atá i gClár na hIdirbhliana ná  clár bliana leithleach  chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil na scoláirí a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú dá róil mar bhaill neamhspleácha, rannpháirteacha agus fhreagracha den tsochaí. (Treoirlínte do Chláir na hIdirbhliana, 1994, an Roinn Oideachais)  Soláthraíonn an Idirbhliain droichead chun cabhrú le scoláirí sa trasdul ón gcineál foghlama spleách a bhaineann leis an tSraith Shóisearach go dtí an timpeallacht foghlama neamhspleách a bhaineann leis an tSraith Shinsearach. Spreagann sé forbairt raon leathan scileanna inaistrithe do smaointeoireacht chriticiúil agus réiteach fadhbanna. 

 

Is iad na staitisticí is déanaí maidir le Scoláirí Idirbhliana atá ag glacadh páirte san Idirbhliain ná 40,451 i 622 scoil.

 

 


Clárú le haghaidh Nuashonruithe – Múinteoirí/Comhordaitheoirí Idirbhliana

 

Cláraigh do chuid sonraí le hIdirbhliain SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit, comhlánaigh an Fhoirm seo

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

Comórtas Get Up and Go don Idirbhliain

Ní bheidh Comórtas Get Up and Go don Idirbhliain ar siúl i mbliana (2018-2019).

Tá brón orainn as aon mhíchaoithiúlacht. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach duine a ghlac páirt sa chomórtas le roinnt blianta anuas. 

 


Ceardlann Athnuachana Idirbhliana

Tá an cheardlann seo dírithe ar Chomhordaitheoirí Nua agus ar Mhúinteoirí Nua don Idirbhliain.

 

Fiosrófar sa cheardlann

  • ullmhúchán don phleanáil idirbhliana
  • measúnú agus meastóireacht san idirbhliain
  • ról an Chomhordaitheora

 

Clárú:

Chun d’áit a chur in áirithe sa cheardlann téigh chuig http://pdst.ie.ie/onlinebooking

Mar gheall go bhfuil teorainn le háiteanna, cuir d’áit in áirithe go luath ionas nach mbeidh díomá ort

 


 

Comórtais, Gradaim agus Dúshláin

 

https://www.scoilnet.ie/go-to-post-primary/collections/events/competitions/

 

 


Sceideal Comhordaitheoirí Idirbhliana

 

 

 

Cliceáil anseo chun cóip den scarbhileog um sceideal comhordaitheoirí Idirbhliana a íoslódáil

 

 


Acmhainní Ceardlainne Athnuachana don Idirbhliain 

 

Láithreoireacht: Forbhreathnú ar Chlár na hIdirbhliana     Láithreoireacht: Forbhreathnú ar Chlár na hIdirbhliana as Gaeilge

Láithreoireacht: Clár na hIdirbhliana a Scríobh   Láithreoireacht: Clár na hIdirbhliana a Scríobh as Gaeilge

 


 

Lámhleabhar: An Idirbhliain – Pleanáil Cláir a Iniúchadh

 

 


 

Físeán Poiblíochta Get Up and Go

GET UP AND GO ó SFGM ar Vimeo.

 


 

Na Cáipéisí Ábhartha a Thacaíonn le Clár Idirbhliana
 
 

Foirm Iarratais

Líon isteach an fhoirm iarratais má tá tú ag smaoineamh faoin Idirbhliain a thabhairt isteach i do scoil. 
 

 
 
 
 

 

Bunús na hIdirbhliana

 
 
 
 
 

Treoir um Thosú

 
 
 

An Clár a Scríobh

 
 
 
 

Treoirlínte don Idirbhliain do Scoileanna

 

 

Ag Dul i nGleic le Bulaíocht

 

Tá Comórtas Tacklebullying.ie beo anois ar www.tacklebullying.ie . Is féidir na hábhair uile a íoslódáil ón suíomh gréasáin agus cuirfear póstaeir ar an suíomh gréasáin freisin. I measc na nduaiseanna tá turas VIP ar Facebook do na foirne buacacha, trealamh spóirt, dearbháin One4All do dhaltaí agus ceadúnais bogearraí slándála do scoileanna. 

Seo a leanas nasc chuig comórtas póstaer: http://tacklebullying.ie/poster-competition/ 

 


Modúil Nua Turasóireachta agus Comórtas

 

 
Tionscnamh úr is ea Tourism insight (Léargas ar an Turasóireacht) a d'fhorbair Institiúid Aíochta na hÉireann i gcomhar le hInstitiúid Teicneolaíochta Thrá Lí. Tá tacaíocht á fáil ó Fáilte Éireann agus ó Chónaidhm na nÓstán Éireannach. Rinne an tAire Stáit don Turasóireacht, Patrick O'Donovan, an tionscnamh a sheoladh go foirmiúil ar fud na tíre ar an 29 Meán Fómhair 2016 .
 
Tugann an clár léargas luachmhar ar an turasóireacht do scoláirí na hidirbhliana agus d'fhoghlaimeoirí eile, agus tugann sé eolas dóibh faoi roghanna gairme i dtionscal na turasóireachta.
 
Baineann an turasóireacht le gach duine. Gach uair a bhíonn caidreamh againn le turasóir, is deis é chun fáilte a chur roimhe. Ba mhaith linn go dtuigfeadh gach duine a thábhachtaí atá an turasóireacht agus an turasóir.

www.tourisminsight.ie

 

 


Cycle Against Suicide (Rothaíocht in aghaidh Féinmharú) 

 

Is é an fiontraí Éireannach, Jim Breen, a bhunaigh an tionscnamh Rothaíocht in aghaidh Féinmharú tar éis dó a bheith ar chlár RTÉ, The Secret Millionaire.  Is é príomhchuspóir na Rothaíochta feasacht a ardú maidir leis an gcúnamh mór agus an dúrud tacaíochtaí atá ar fáil dóibh siúd atá ag dul i ngleic le dúlagar agus féindochar, dóibh siúd atá i mbaol féinmharú nó dóibh siúd ar cailleadh daoine muinteartha nó cairde leo mar gheall ar fhéinmharú. 

 

Tá rún daingean ag pobal na Rothaíochta in aghaidh Féinmharú an méid seo a leanas a chur ina luí ar dhaoine i ngach cearn d'oileán na hÉireann; tá sé ceart mura mothaíonn tú i gceart agus tá sé ceart go leor cúnamh a lorg.  Agus muid ag obair as lámh a chéile, gualainn ar ghualainn, tig linn timthriall an fhéinmharaithe ar oileán na hÉireann a bhriseadh.  

 

http://www.cycleagainstsuicide.com/

 


Clár Scoláirí Uíbh Eachach

 

Is deis é clár Scoláirí Uíbh Eachach do scoláirí meánscoile a dtuairimí faoi ról na hÉireann sa domhan mór a roinnt agus a bheith rannpháirteach sa phlé faoin gcaoi a gcuireann an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála luachanna, leasanna agus leas eacnamaíochta na hÉireann agus a muintire chun cinn thar lear. 

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, cliceáil ar an suíomh gréasáin: https://www.dfa.ie/about-us/global-horizons/ 

 


Clár 121digital

 

Cabhraíonn clár  121digital  le thart ar 500 scoláire Idirbhliana gach bliain an chumhacht a bhaineann le scileanna digiteacha a thabhairt do dhaoine fásta áitiúla a eispéiriú. Dá réir sin, cumasaíonn sé na scoláirí Idirbhliana a dhéanann obair dheonach don chlár. Is é an chéad eispéireas teagaisc a bhíonn acu agus cuireann sé lena n-aibíocht ar roinnt bealaí.

http://www.121digital.ie/

 


 

Fondúireacht HOPE   Nasc Idirlín

 

Seo iad na nithe is féidir le Fondúireacht HOPE a thairiscint do scoileanna:

 

  • Cainteanna scoile saor in aisce do scoláirí lena bpléitear topaicí amhail fostú leanaí, gáinneáil, neamh-chomhionannas inscne agus obair HOPE.
  • Taisteal go Calcúta le Fondúireacht HOPE ar ár gClár Tumtha
  • Tionscadal Mionchuideachta HOPE i dteannta Butlers Chocolates
  • Comhpháirtíocht na Nuálaithe Sóisialta Óga
  • Deis le páirt a ghlacadh i bhFeachtas Náisiúnta HOPE i mí Dheireadh Fómhair
  • Tacaíocht imeachta agus tiomsú airgid áitiúil
  • Clár Oideachas Forbartha OSSP

 


Eispéireas na Scoláirí a Iniúchadh

 

 

 

 

Tuairimí na scoláirí ar an Idirbhliain.  Tuarascáil Aontas na Mac Léinn Dara Leibhéal in Éirinn 2014.  Amharc ar an Tuarascáil