An Idirbhliain – Nuacht/Acmhainní

 

 

 

Nuacht na hIdirbhliana


 

Lámhleabhar: An Idirbhliain – Pleanáil Cláir a Iniúchadh

 

 

 


 

Clár Oideachas Forbartha

 

 

RSA – An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre 

Seirbhís Oideachais Náisiúnta um Shábháilteacht ar Bhóithre 

 


 

Eispéireas na Scoláirí a Iniúchadh

 

 

Tuairimí na scoláirí ar an Idirbhliain.  Tuarascáil Aontas na Mac Léinn Dara Leibhéal in Éirinn 2014.  Amharc ar an Tuarascáil
 
Aontas na Mac Léinn Dara Leibhéal in Éirinn, www.issu.ie 

 

 

ROCHTAIN A CHUMASÚ Ó GHLÚIN GO GLÚIN –  MODÚL NUA RÍOMHFHOGHLAMA FAOI FHEASACHT AR MHÍCHUMAS DEIMHNITHE AG AN ÚDARÁS NÁISIÚNTA MÍCHUMAIS

D’fhéadfadh sé go mbeadh spéis ag comhordaitheoirí na hIdirbhliana atá ag pleanáil don bhliain seo chugainn i Modúl nua  arna cheapadh ag Gréasán Oifigeach Rochtana na nÚdarás Áitiúil. Tá sé mar aidhm ag an modúl foghlama seo forás pearsanta, sóisialta agus oideachasúil dhaltaí na hIdirbhliana a chur chun tosaigh trí bhéim shonrach a leagan ar fhreagracht na scoláirí féin i bhfoghlaim, in obair ghrúpa, i bhfoghlaim bunaithe ar ghníomhaíocht agus in ullmhúchán do thaithí oibre.
Críochnóidh scoláirí na hIdirbhliana Modúl Ríomhfhoghlama faoi Fheasacht ar Mhíchumas deimhnithe ag an Údarás Náisiúnta Míchumais, rud a thabharfaidh deis dóibh an leas is mó a bhaint as úsáid na teicneolaíochta ríomhaire ar dhóigh nach bhféadfadh a bheith indéanta i gcúrsaí scrúdaithe. Ina theannta sin, soláthraíonn an tionscnamh seo deis do scoláirí na hIdirbhliana a bheith páirteach i gcur chuige idirdhisciplíneach maidir le foghlaim ina bhfuil na gnéithe sóisialta agus geilleagracha de mhíchumas, de chomhionannas agus d’éagsúlacht chun tosaigh i gcomórtas dámhachtana. Ceapadh an dá ghné chun aonaid foghlama phríomhshrutha na hIdirbhliana a chomhlánú agus chun tacú leis an tsolúbthacht a chuirtear ar fáil i ndearadh an churaclaim.  Tá an modúl foghlama seo ina mhodúl solúbtha sa dóigh is gur féidir é a oiriúnú le bheith fóirsteanach do cheann ar bith de na ceithre chiseal de Chlár na hIdirbhliana.
Chun tuilleadh faisnéise a fháil nó chun do spéis/rún sa mhodúl foghlama seo a úsáid, déan teagmháil le:

[email protected]   Guthán:   01 2047269   
[email protected]  Guthán:  053 9196418  

          

Féach ar  leabhrán  agus clúdach an  mhodúil

 

 

 

 

 

  


TASC IDIRBHLIANA  ‘CIORCAL AN TSAOIL’

Díríonn an tionscadal náisiúnta seo ar dheonú orgáin, ar cúis altrúíoch agus saibhrithe ó thaobh sochaí de é, ach tá cuspóir an-sainiúil ina chuid lárnach aige; is é sin,  rannpháirteachas na ndaoine óga, trí Chlár na hIdirbhliana, i ngarraí náisiúnta cuimhneacháin a chruthú do dheontóirí orgáin, a bheidh suite i mBóthar na Trá, Gaillimh.  Cé go mbeadh cuid mhór tairbhithe náisiúnta agus áitiúla ag an tionscadal seo, lena n-áirítear cur chun cinn na tarrthála saoil a bhaineann le deonú orgáin, d’fhéadfadh sé a bheith ina thairbhe mhór oideachasúil/chultúrtha agus shochaíoch do na scoláirí agus na scoileanna lena mbaineann.  Tá an tionscadal á chur i láthair agus á eagrú ag Fondúireacht Deontóirí Strange Boat a chuirfeadh fearadh na fáilte roimh thuairimí agus roimh fhreagraí Chomhordaitheoirí na hIdirbhliana. Téigh chuig  www.strangeboat.org

 

EISEAMLÁIRÍ DE DHEA-CHLEACHTAS A CHOMHROINNT

Táimid ag iarraidh ar Mhúinteoirí faoi láthair a gcuid pleananna ábhair/modúil a chomhroinnt le comhghleacaithe.  Má tá tú toilteanach do phlean ábhair/modúil a chomhroinnt le daoine eile, déan an  teimpléad  faoi iamh a chomhlánú agus a chur ar aghaidh chuig Seirbhís Tacaíochta na hIdirbhliana lena chur san áireamh i rannán an churaclaim den suíomh idirlín seo.
 

Ríomhphost: [email protected] 

 

Fondúireacht SCOOP 

 

Chun seoladh ár nAcmhainne Oideachais do Dhaltaí Meánscoile a cheiliúradh, táimid ag taispeáint an chláir faisnéise:

 

 

 

Sa chlár faisnéise, insítear scéal trí theaghlach atá ina gcónaí sa Chambóid sa lá atá inniu ann de réir mar a théann siad i ngleic leis na roghanna deacra arb iad mearfhorbairt is cúis leo agus de réir mar a streachlaíonn siad lena modhanna traidisiúnta maireachtála a choinneáil agus an saol nua-aimseartha ag teacht chun cinn timpeall orthu. 

 

Bronnadh Mórdhuais Choiste an Chineama Dhomhanda air