Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide (DCG)

Tá an chuid seo den suíomh á tógáil faoi láthair.  Is féidir tuilleadh acmhainní a fháil ar shuíomh gréasáin T4.

 

Cliceáil chun breathnú ar shuíomh gréasáin T4


Fógra tábhachtach - Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide, Obair Chúrsa 2018 
Freagraíonn Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC) ceisteanna maidir le hObair Chúrsa don Scrúdú DCG.
 


 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)

Foirm áirithinte ar líne

Tuilleadh sonraí

 


 

Riarachán agus Sonraí Teagmhála

              

Ionad Oideachais Luimnigh

Seoladh Ríomhphoist: t4@pdst.ie

 

 


 

Ríomhairí nua & bogearraí CAD do Sheomraí DCG

 

   LEAN AN NASC SEO LE HAGHAIDH CAD AGUS SOLIDWORKS

 


 

Fógraíonn an tAire Oideachais agus Scileanna €7 milliún i ndeontais do 450 iarbhunscoil chun tacú leis an gclár Ghrafaic Dhearaidh agus Chumarsáide (DCG) a chur i bhfeidhm.

 

Agus í ag fógairt na ndeontas dúirt an tAire O’Sullivan: “Aithníonn mo Roinn tábhacht ghrafaic an deartha agus na cumarsáide mar cuireann an t-ábhar go díreach leis na príomhscileanna a theastaíonn i ngeilleagar eolasbhunaithe na hÉireann. Ionchorpraítear prionsabail na heolaíochta, ábhar, déantúsaíochta, deartha, teicneolaíochta agus teicneolaíochta faisnéise san ábhar seo”.

 

I ndiaidh comórtais soláthar poiblí, bronnadh conradh sé bliana chun Bogearraí CAD a sholáthar do Scoileanna ar Solid Solutions Ireland, an t-athdhíoltóir Dassault Systemes SolidWorks Corporation 3D Software, SOLIDWORKS in Éirinn. Cheannaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna an bogearra seo díreach i ndiaidh próisis soláthair inar ghlac ionadaí ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus eagraíochtaí comhpháirtíochta éagsúla páirt ann. “Is ceannaire i dtionscal bogearraí paraiméadracha CAD é SOLIDWORKS agus cinnteofar leis an bhfógra seo inniu go mbeidh teacht ag scoláirí na hÉireann ar theicneolaíocht dhearaidh cheannródaíoch.” Chuir an coiste soláthair áis smeartharraingthe i bhfeidhm cheana féin le tacaíocht ón Oifig um Sholáthar Rialtais. Tá na ríomhairí seo saincheaptha agus rinneadh tástáil orthu go mbeifear in ann SOLIDWORKS a rith orthu i seomra ranga. Cuirfidh Fujitsu Ireland agus a chomhpháirtithe Smart Schools agus Total Import na Ríomhairí Deisce ar fáil. Cuirfidh PC Peripherals na Ríomhairí Glúine ar fáil. 

 

Dúirt an tAire: “Tá fás ag teacht fós ar DCG i scoileanna. Thug 5,319 iarrthóir faoin Ardteistiméireacht sa bhliain 2012 agus táthar ag súil go dtabharfaidh 5,705 scoláire faoin scrúdú sa bhliain 2015. Méadaíodh an maoiniú a leithdháiltear dá réir agus cinnteoidh sé seo go leanfaidh an t-ábhar tábhachtach seo ag dul ó neart go neart. Seolfar litreacha chuig scoileanna ina dtabharfar sonraí faoin méid airgid a thabharfar amach.

 

Tá clár forbartha gairmiúla á chur le chéile faoi láthair ag an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí d’fhómhar 2015 agus seolfar na sonraí chuig scoileanna. Beidh ranganna teagaisc ar líne agus acmhainní tacaíochta ar líne mar chuid de chéad chéim na tacaíochta. Beidh ceardlanna náisiúnta mar chuid den dara céim. 

 

Tuilleadh sonraí: www.t4.ie

 


 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)

 

 


 

 

Treoir maidir le Tasc Scoláirí (ar ais i gcló)

 

Tugtar treoir  sa leabhrán seo do mhúinteoirí agus do scoláirí maidir le cur chuige féideartha chun Tasc Scoláirí DCG a chomhlánú go rathúil trí tharraingt ar an eolas, taithí agus eagna a fhaightear ó fhorbairt an taisc scoláirí go dtí seo.  Is féidir leabhráin phriontáilte a ordú anois trí chliceáil ar an nasc seo a leanas agus seachadfar na leabhráin chuig do scoil.   

 

        >>   Ordaigh Cóipeanna den Leabhar

 

Cóip Leictreonach

 

 


George Boole (1815 - 1864)

 

Is é an 2 Samhain 2015 comóradh 200 bliain  ó rugadh George Boole.

Tá sé i gceist ag Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí thar ceann  ATECI, i gcomhar le Coláiste na hOllscoile, Corcaigh  agus le cúnamh NAPD, IPPN, SFGM, IOP agus le tacaíocht fhlaithiúil EMC  go mbeadh gach scoláire scoile sa tír ag déanamh ceachta bunaithe ar shaothar George Boole ar an lá sin.

Má tá smaointe nó moltaí agat faoin gcaoi ar mhaith leat an comóradh céad bliain a cheiliúradh i do scoil nó réigiún seol ríomhphost chuig Ruairí Ó Céilleachair ag boole200project@gmail.com

 

 

 


Riarachán agus Sonraí Teagmhála

         Ionad Oideachais Luimnigh  

Seoladh Ríomhphoist: t4@pdst.ie

Guthán: 061  58060