Eacnamaíocht na Sraithe Sinsearaí – Litearthacht

 
 

 

Litearthacht
 

 
 

Mata Boird 

Ní mór na daltaí a roinnt ina ngrúpaí de cheathrair don teicníc seo.  Cruinníonn na daltaí thart faoi Theimpléad Mata Boird a eagrófar le rannóga ionas go mbeidh gach dalta ábalta a smaointe a scríobh agus rannóg láir ionas go mbeidh na daltaí in ann a smaointe aonair a achoimriú.  I dtús báire, smaoiníonn na daltaí ar cheist ina n-aonar agus scríobhann siad a smaointe síos ina rannóg féin ar an teimpléad.  Roinneann na daltaí a smaointe ansin chun gnéithe coitianta a fhiosrú; is féidir iad seo a bhreacadh síos i lár an teimpléid mata boird.  Is é is cuspóir le teicníc an mhata boird deis a thabhairt do na daltaí uile a smaointe a roinnt agus foghlaim óna chéile i ndíospóireacht chomhoibríoch mar ghrúpa beag.  Cuireann na daltaí a litearthacht bhéil chun feabhais ach an méid seo a dhéanamh.  Is iad na tairbhí a ghabhann leis an straitéis seo ná go mbíonn deis ag na daltaí machnamh a dhéanamh agus a bheith rannpháirteach. Foghlaimeoidh siad níos mó de thoradh éisteacht le smaointe na ndaltaí eile.  Cliceáil le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi theicníc an mhata boird, mar aon le treoracha céim ar chéim maidir lena cur i bhfeidhm go rathúil.

Eochairfhocail a Theagasc

 

 

Ní mór do dhaltaí teacht ar fhocail nua suas go dtí 17 n-uaire sula mbíonn na focail sin ina gcuid dá ngnáthstór focal.  Seo 17 mbealach chun a chinntiú go ndéanann daltaí eochairfhocail a athrá agus a úsáid go minic.  Tabhair faoi deara: cé gur bunaithe ar Eolaíocht atá na samplaí atá tugtha anseo, baineann na modheolaíochtaí le gach ábhar.

 

Acmhainní Litearthachta Eile

 

Eagraithe Grafacha

D’fhéadfadh Eagraithe Grafacha cabhrú chun litearthacht a fheabhsú.

 

Eagraithe Grafacha don Teagasc agus don Fhoghlaim

Eagraithe Grafacha Folmha d’úsáid ranga (le roinnt samplaí)

Ceachtanna Samplacha Gnó le húsáid le hEagraithe Grafacha

Eagraithe Grafacha Gnó Críochnaithe

Eagraithe Grafacha Bána is féidir a Phriontáil

Teimpléid d’Eagraithe Grafacha lena gcomhlánú ag an múinteoir

Póstaeir Úsáideacha

 

Suíomhanna Idirlín chun feabhas a chur ar Litearthacht agus ar Uimhearthacht

Puzzlemaker Is féidir cuid mhór cineálacha éagsúla puzail a dhéanamh
Wordlearner Crosfhocail, cuardaigh focal, biongó, meaitseáil agus tuilleadh
Cuardaigh focal Do chuardach focal féin a dhéanamh
Pete’s PowerPoint Station Íomhánna agus smaointe maithe matamaitice
IXL Suíomh idirghníomhach dul siar le haghaidh matamaitice – clúdaíonn sé na topaicí go léir
Skillswise Suíomh Idirlín oideachasúil chun feabhas a chur ar litearthacht agus ar uimhearthacht i measc daoine fásta
Quizlet Luaschártaí, Cluichí agus Tástálacha
Studystack Luaschártaí, Meaitseáil, Crosfhocail, Tástálacha, Quizeanna
Wordle Do Néal Focal féin a chruthú
Tagxedo Do Chruth Focal féin a chruthú
Ciúb Ceisteanna Cruthaigh ciúb ceisteanna trí úsáid a bhaint as Tacsanomaíocht Bloom  Cuir isteach d’ainm ar dtús agus cliceáil “Create your own cube” ansin

 

Seicliostaí do Litearthacht agus Uimhearthacht

Cur i Láthair ó Bhéal: Foirm Mheastóireachta

 

Is í seo an Straitéis Náisiúnta chun an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú i measc Leanaí agus Daoine Óga 2011 – 2020.  Cliceáil anseo le haghaidh achoimre ar an straitéis.
Cliceáil anseo chun an straitéis iomlán a íoslódáil.

 

Seicliosta do Litearthacht agus Uimhearthacht

 


Cur Chuige don Scoil Uile maidir le Litearthacht

Cuid thábhachtach is ea cur chuige sa scoil uile i leith na litearthachta a fhorbairt.  Feic thíos an dá chur i láthair a bheidh ag múinteoirí nasc litearthachta ag an lá inseirbhíse.  Tá naisc bhreise thíos chuig acmhainní a bheidh feicthe acu chomh maith agus a bheidh úsáideach sa seomra ranga Eacnamaíochta.

 

Nasc Litearthachta, Lá 1

Acmhainní litearthachta

D’fhéadfaí ‘Samhail na Treorach Follasaí’ a thaispeáint i do seomra ranga. Cliceáil anseo le híoslódáil.

Lena chois sin, uaslódáladh breac-chuntas ar na ceithre chéim a bhaineann le treoir fhollasach.  Cliceáil anseo le híoslódáil 

Acmhainní ó cheardlanna ón Nasc Litearthachta

 

Mapa Séimeantach agus Piartheagasc

Cártaí Comhoibreacha agus Ról Grúpa

Treoirlínte Stór focal agus Réimíreanna

Seicliosta Labhartha agus Éisteachta

Seicliosta Léitheoireachta

Seicliosta d’Eolas ar Stór Focal

Seicliosta Scríbhneoireachta

Moirféimí Coitianta Gréigise agus Laidine

Eagraithe Grafacha 

 


 

 

 

Láithreoireachtaí ó Bhéal

Féadann láithreoireachtaí daltaí a bheith ina mbealach sármhaith le litearthacht ó bhéal a fheabhsú.  Féadann an  Fhoirm Mheastóireachta do Láithreoireachtaí ó Bhéal  struchtúr a chur ar fáil do dhaltaí le féinmheasúnú nó piarmheasúnú  a dhéanamh.  De rogha air sin, féadann an múinteoir úsáid a bhaint aisti chun láithreoireacht an dalta a mheas.