Acmhainní do Mheasúnú chun Foghlama

Tugann an cheardlann tosaigh seo ar Mheasúnú chun Foghlama (McF) léargas ginearálta ar McF  agus ar na 5 eochairtheicníc McF do mhúinteoirí.  Leagtar an bhéim ar an gcomhpháirt lárnach de McF éifeachtach:  is é sin, Torthaí Foghlama soiléire a shainaithint, ar torthaí foghlama iad a chuireann síos ar na nithe ba cheart a bheith ar eolas foghlaimeora, ba cheart d’fhoghlaimeoir a thuiscint agus ba cheart d’fhoghlaimeoir a dhéanamh mar thoradh ar fhoghlaim agus Critéir Ratha a shainaithint a chuireann in iúl don dalta agus don mhúinteoir gur baineadh na Torthaí Foghlama amach de réir lánchumas an dalta.  Chomh maith leis sin, soláthraíonn an cheardlann samplaí nithiúla den dóigh ar cheart na hábhair thacaíochta ghaolmhara a ghabhann leis an gcur i láthair sin a úsáid.

 

Áireofar le ceardlanna breise ar McF ar cheap SFGM iad:

 

  • Aiseolas Éifeachtach a Chur ar Fáil
  • Úsáid Éifeachtach a bhaint as Ceistiú
  • Féinmheasúnú
  • Piarmheasúnú

 

Tá an cur chuige ar glacadh leis sna hábhair seo i gcomhréir leis na prionsabail a leag CNCM amach i Measúnú chun Foghlama  .

Láithreoireacht don Mheasúnú chun Foghlama

Bileog oibre don rún foghlama

Straitéisí don mheasúnú chun foghlama

Tacsanomaíocht Bloom i gcleachtas