ATF – An Ardteistiméireacht Fheidhmeach

FÁILTE!

 

 

Ardteistiméireacht dhá bhliain atá san Ardteistiméireacht Fheidhmeach atá ar fáil do dhaltaí ar mian leo clár praiticiúil agus gairmiúil a leanúint le béim láidir ar an ngairmoideachas.  Tá sé ar cheann de na trí rogha a chuireann an Roinn Oideachais agus Scileanna ar fáil don Ardteistiméireacht. 

 

 
ATF - Príomhcháipéisí agus acmhainní
Lámhleabhar an Mhúinteora ATF (leagan is féidir a íoslódáil)
An Ardteistiméireacht Fheidhmeach: Ráiteas an Chláir agus forbhreathnú ar tascanna an dalta
Meastóireacht ATF i scoileanna, Féinmheastóireacht Scoileanna agus ATF, agus Achoimre ar thuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora ATF 2014
Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora ATF 2014
Póstaer Féinmheastóireachta
Treoracha Seirbhísí Ar Líne don Fhéinmheastóireacht ATF

 

Acmhainní teagaisc agus foghlama 
Eagraithe Grafacha agus Straitéisí Litearthachta, Uimhearthachta agus McF sa Teagasc agus san Fhoghlaim
Paca Uirlisí Measúnaithe CNCM

 

Bileoga eolais
a. Léargas ginearálta ar ATF
b. Tasc machnaimh phearsanta

 

Seicliostaí
Dualgais  agus pleanáil an Chomhordaitheora ATF san ATF (Treoirlínte)

 

Acmhainní Eile
Moltaí do shocrú amchláir san ATF
Creat ATF (bán)
Creat ATF (líonta isteach)
Treoracha maidir le Pobal Cleachtais ar líne a chruthú 
 

 

 

 

Ciorcláin na Roinne Oideachais agus Scileanna
Ciorclán 12/09
Ciorclán 17/02
Ciorclán 18/02
Ciorclán 19/02

 

 

Achoimriú ar thuairisceáin mhodúil
Talmhaíocht agus Gairneoireacht
Staidéar Fóillíochta Gníomhaí
Fóillíocht agus Caitheamh Aimsire
Na hAmharcealaíona
Ealaín, Ceardaíocht agus Dearadh
Óstáin, Lónadóireacht agus Turasóireacht
Nuatheangacha

 

Tabharfaidh an físeán thíos léargas áirithe ar an gclár duit.