CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SÓISEARAÍ

Page Content Category: 

CÁIPÉISÍ OIFIGIÚLA 
 

D’fhonn go mbeadh suíomh Idirlín SFGM comhsheasmhach agus chun rochtain éasca a chur ar fáil, cuimsíonn an leathanach seoCáipéisí Oifigiúla a bhaineann leis an gCorpoideachas; mar shampla: Treoirlínte Siollabais, Ciorcláin, Foirmeacha Iarratais, Liosta Trealaimh, Leagan Amach an tSeomra, Treoirlínte do Mhúinteoirí, páipéir/scéimeanna marcála ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit, etc.

 

Ciorclán 0051/2015 Stíl Shláintiúil Mhaireachtála á cur chun cinn in Iar-Bhunscoileanna.

 

 

Íoslódáil PDF anseo

 

Bí Gníomhach! - Corpoideachas, Gníomhaíocht Fhisiciúil agus Spórt do Leanaí agus do Dhaoine Óga. Creat Treoraithe

“Tá an treoir seo beartaithe mar chreat cumasúcháin a réitíonn an bealach  le haghaidh tuilleadh forbairtí lena mbaineann leibhéal níos doimhne comhair ar fud gníomhaireachtaí  ar mhaithe le leanaí agus le daoine óga. Is creat é ar féidir le heagraíochtaí agus le daoine aonair  a bhfuil páirt acu i gcorpoideachas, i ngníomhaíocht choirp nó i spórt a chur chun cinn  é a úsáid de réir a riachtanas. Ní saintreorach ná uileghabhálach atá an treoir ó thaobh sonraí de mar go bhfuil sé mar chuspóir aige idirphlé  a spreagadh agus smaointe nua a ghiniúint a ghríosaíonn gníomhaíocht” – An Taoiseach Enda Kenna, an Brollach le Bí Gníomhach

Íoslódáil an leagan PDF anseo

                  

Bí Gníomhach – Creat Treoraithe       An Tionscnamh Éire Sláintiúil                Siollabas na Sraithe Sóisearaí

 

      

Creat le haghaidh Sláinte agus Folláine Feabhsaithe                            Creat don tSraith Shóisearach 2015    Scoileanna ina gcuirtear an tSláinte chun cinn 

 

 

Ciorcláin Bhreise/Cáipéisí eile

 

Corpoideachas: CÉIM 3 den Siollabas Athbhreithnithe ag Leibhéal na Sraithe Sóisearaí

Corpoideachas: CÉIM 2 den Siollabas Athbhreithnithe ag Leibhéal na Sraithe Sóisearaí

 

Ceist Pharlaiminteach maidir le Saoráidí Corpoideachais ag an Tríú Leibhéal