Teagasc Foirne 2017

 

Comhdháil Teagasc Foirne ó SFGM ar Vimeo.

 

Seimineár Teagasc Foirne 2017 – Clár

 

 

 

 

Láithreoireachtaí

 

An Dr Thomas Walsh agus Phil Fox

 

An Dr Collette Murphy

 

An Dr Finn Ó Murchú

 

 

 

Láithreoireachtaí Póstaeir

 

 

 

Ainm na Scoile

Ainm an MGO

Múinteoir Comhoibríoch

Póstaer

 

Padraic Cribben

 

Teagasc Foirne

Coláiste Pobail na Mainistreach

 

Helen O'Connor, Laura Lynch

Tíreolaíocht na hArdteistiméireachta: Timthriall na gCarraigeacha

Coláiste Pobail na Mainistreach, Port an Chalaidh

 

Linda Cummins, Aoife Oates

An Leabhar Airgid Miondealaithe

Coláiste Pobail Bhaile Ádaim

Teresa Doyle

 

Teagasc Foirne: Rogha inmharthana nó ábhar seachráin sealadach?

Coláiste Pobail Ard Giolláin

Nicole Clarke

Jennifer Browne

Teagasc Foirne: Filíocht Chogaidh – Béarla an Dara Bliain

Ardscoil na Tríonóide

 

Lynn Walsh

Patriona Bolger

Teagasc Foirne...Dearcadh Múinteora

Pobalscoil Bhaile Átha Buí

 

Eimir O'Mahony, Shirley Martin

Scríbhneoireacht Chruthaitheach – Radharc a Chruthú

Pobalscoil Choill an Chollaigh

 

Aisling Maguire

 

Teagasc Foirne: na Buntáistí agus na Dúshláin

Gairmscoil Bhaile Uí Mhatháin agus Campas Oideachais Mhá Nuad

Ancel Boyce

Seán Stoll

Oideachas atá Freagrúil do Chultúir: Teagasc foirne a iniúchadh trí dhúshlán a thabhairt do mhúinteoirí faoi oiliúint smaoineamh ar bhealach difriúil

Pobalscoil na Bóinne

 

Aoife Curran, Tony Moran

Teagasc Foirne

Pobalscoil na Bóinne

Johannah McDonald

 

Teagasc Foirne: Taibhiú Ceoil

Pobalscoil Chill Droichid

Patrick Ward

Laura Quirke

Teagasc Foirne: Tíreolaíocht

Coláiste Bhríde

Ciara Tompkins

 

An fhírinne, an fhírinne iomlán agus an fhírinne amháin faoi theagasc foirne

Coláiste Bríde, Cluain Dolcáin

Nick Gallwey

Claire Dixon

Teagasc Foirne: Cúnamh a thabhairt do scoláirí coincheap OSSP a chur i láthair – cearta an linbh

Coláiste Bríde, Cluain Dolcáin

 

Jacqueline Wall, Olivia Shortall

Teagasc Foirne: Ceol an Tríú Bliain

Coláiste Bríde, Teampall Seanáin

Kate Clarke

Olive McGuinness

Teagasc Foirne: Rang Matamaitice na Chéad Bhliana – Tacair

Coláiste na hInse

Patricia Farrell

 

Gnó na hIdirbhliana – Teagasc Foirne

Coláiste Pobail Osraí

 

Gemma Ní Bhroin, Sam Mac Collatáin

Buíonteagasc…agus gramadach na Gaeilge á múineadh

Coláiste Rís

Lauren Matthews

 

Teagasc Foirne: Scrúdú Praiticiúil Ceoil an Teastais Shóisearaigh

Coláiste na Croise agus na Páise, Cill Chuillinn

Lauren Lynch

 

Eispéireas Teagasc Foirne

Coláiste na Croise agus na Páise, Cill Chuillinn

Sophia Diver

Margo Spillane

Teagasc Foirne: Fraincis an Tríú Bliain

Pobalscoil Ghuaire

Clare Doyle

 

Teagasc Comhuaineach: Ag dul siar le haghaidh an Scrúdaithe i Socrú Cumais Mheasctha

Pobalscoil an Chreidimh Naofa

Kieran Mullen

Carl O'Mahony

Réabhlóidí sa Stair...agus sa Seomra Ranga

Meánscoil an Teaghlaigh Naofa

Laura Byrne

Paula Keegan

Teagasc Foirne i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna

Meánscoil na Toirbhearta, Coill an Átha

Ian Feighery

Niamh Kavanagh

Teagasc Foirne: M'Eispéiris

Coláiste Pobail na Ciseoige

Garvan Gormley

 

Teagasc Foirne – Seomra ranga níos cuimsithí

Coláiste Loreto, Cromghlinn

Megan O'Donohoe

Shona Doyle

Teagasc Foirne i Rang Tíreolaíochta na Chéad Bhliana

Ardscoil Loreto, Beaufort agus Scoil Theach an Mhainéir, Ráth Eanaigh

Jessica Reilly, Jane Wade

 

Teastaíonn Beirt...Teagasc Foirne le haghaidh Comhghleacaithe

Meánscoil Loreto, Loch Garman

Andrea Rath

 

Teagasc Foirne

Meánscoil Loreto, Cill Chainnigh

Orlaith Dunphy

 

Teagasc Foirne: Ná cáin é go dtí go dtriaileann tú é

Pobalscoil na Maighne

Laura Foley

 

Níl eagla orainn roimh an aineoil, tá eagla orainn roimh an méid a cheapaimid atá ar eolas againn faoin aineoil

Coláiste Pobail an Mhuilinn Chearr

Alison Maguire

 

Eispéireas Teagasc Foirne: Comhoibriú éifeachtach a éascú i measc múinteoirí

Pobalscoil an Mhuilinn Chearr

Marc Oliver

 

…cad é teagasc foirne go díreach?

Meánscoil Iognáid Rís, an Nás

Derek Michael O'Keeffe

 

Teagasc Foirne: Táim ag foghlaim fós

Coláiste Uí Chearúlláin

Megan Monerawela

Cormac O'Reilly

Teagasc Foirne: An Cur Chuige maidir le Duine Amháin ag Tabhairt Cúnaimh agus Duine Amháin ag Teagasc

Meánscoil Phádraig, Droichead Nua

Ciara O'Callaghan

 

Teagasc Foirne

Coláiste Chnoc an Phíobaire, an Nás

Kimberley Edwards

Maria Keeley, Emma Fox

Teagasc Foirne: Fraincis agus Béarla

Scoil an Chroí Rónaofa, Tulach Mhór

Shauna Byrne

 

Julie Coughlan

Teagasc Foirne sa seomra ranga teanga

Scoil Mhuire, Baile Átha Troim

Ian Carney

Michael Walsh

Obair Ghrúpa agus Teagasc Foirne sa Stair

Scoil Mhuire, Baile Átha Troim

Jason Sheerin

Michelle Guinan

Teagasc Foirne: Dearcadh MGO

Scoil Mhuire, Claonadh

Lauren Murphy

Edmund Behan, Sean Brilly

Staidéar Gnó – Oideachas Tomhaltóirí

Coláiste Naomh Cláir, Baile Shéamais Dhuibh

Orna McCabe

 

Teagasc Foirne: Tíreolaíocht

Meánscoil Naomh Dáithí an Chreidimh Naofa

Inma Rodriguez

Jaime Fernández

Teagasc Foirne i Seomra Ranga na Nuatheangacha Iasachta

Coláiste Mhuire, an Nás

Aoife Dunne

Louise Burke, Valerie O’Gorman

Teagasc Foirne: Triail bainte as

Meánscoil Mhuire an Chreidimh Naofa, Cill Easra

Niamh Watson

Mick Brennan

Múinteoir tacaíochta breise i rang matamaitice na chéad bhliana

Meánscoil Mhuire, Éadan Doire

Nadia Raza

Sarah Maloney

IS FÉIDIR le Teagasc Foirne tionchar dearfach a imirt ar an Matamaitic

Coláiste Naomh Mel

Mary Farrell

 

M'Eispéireas Teagasc Foirne

Coláiste Naomh Maodhóg

Laura Tubman

 

Teagasc Foirne

Iar-Bhunscoil Naomh Oilibhéar, an Seanchaisleán

Darina Walsh

 

M'Eispéireas Teagasc Foirne: Tíreolaíocht na Chéad Bhliana – Tionscadal um Bróisiúr Turasóireachta

Meánscoil Naomh Pól

Carol Kiernan

Amanda Leahy

Teagasc Foirne: cleachtas an teagaisc foirne éifeachtaigh i rang tíreolaíochta an dara bliain

Meánscoil Naomh Pól, na Glaschnoic

Eoin McLoughlin

 

Teagasc Foirne: Staidéar Gnó – Cuntais an Dara Bliain

Meánscoil Naomh Pól, na Glaschnoic

Karen Sewell

Amanda Leahy

Teagasc Foirne: Matamaitic Ardleibhéil an Chúigiú Bliain a Mhúineadh

Coláiste Naomh Peadar, Dún Búinne

Siobhán Kieran

Ciara Doherty

Teagasc Foirne Comhuaineach

Coláiste Naomh Peadar, Dún Búinne

Niamh Maguire

 

Teagasc Foirne: Foghlaim Chomhoibríoch

Iar-Bhunscoil Naomh Fintina

Anna Giles, Jennifer Weir

Ciara Ward

Teagasc Foirne: Buntáistí agus Míbhuntáistí

Meánscoil Iósaf, Droichead Chaisleán Loiste

Alison Lynch

Jean Egan

Ceisteanna faoi Dhaoine sa Stair a Fhorbairt trí Obair Ghrúpa

Coláiste Stratford, Ráth Garbh

Kevin Smith

 

Teagasc Foirne…treo féideartha nua

Scoil na mBráithre Críostaí, Durlas

Declan Teefy

 

Teagasc Foirne...dúshlán ar fiú coinneáil leis

Scoil Ospidéal Mhic Liam

Claire Cunnane

Michael Finnegan

Buntreoir maidir le Leabharchoimeád don Chéad Bhliain: Eispéiris an Dalta agus an Mhúinteora Chomhoibríoch

Coláiste Fhinnéin, an Muileann gCearr Jennifer Brady   Cuireann obair bhuíne an cuspóir i gcrích
Coláiste Thír an Iúir Mark Heffernan   Teagasc foirne: na buntáistí agus na dúshláin
Coláiste Éamann Rís, Callainn agus Pobalscoil Heywood James Power   M'eispéireas teagasc foirne go dtí seo
Meánscoil na Toirbhearta, Coill an Átha Sarah Bolton Patricia McNeill Teagasc foirne: eispéireas foghlama comhoibríoch
Coláiste Mhuire, an Chabrach Mary Ní Mhuilleoir Sharleen Lúbaigh Teagasc foirne: ag tacú le cuimsiú