Togra Teagasc Foirne 2015

Tugadh an Treoirthogra Teagasc Foirne i bpáirt le hOllscoil Mhá Nuad isteach i mí Feabhra 2015. Ba é aidhm an Togra iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfaimis comhphleanáil éifeachtach, comhtheagasc agus machnamh comhoibríoch a éascú i measc múinteoirí faoi oiliúint agus a gcuid múinteoirí comhoibríocha.
Bhí cúigear déag mac léinn ar an gcúrsa, Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (MGO), i gceist leis an gcomhthionscnamh seo idir SFGM agus an Roinn Oideachais (Ollscoil Mhá Nuad). Tar éis freastal ar cheardlann, arna stiúradh ag Angela Rickard agus an Dr Thomas Walsh, rinne gach ábhar múinteora agus (nuair ab fhéidir) múinteoir a bhfuil taithí aige, ceacht a chomhphleanáil agus a chomhtheagasc ina scoil socrúcháin. Ina dhiaidh sin, rinne gach beirt póstaer faoi choinne an tseimineáir faoi Theagasc Foirne. D'fhreastail príomhoidí, leas-phríomhoidí agus múinteoirí ó go leor scoileanna comhpháirtíochta de chuid Ollscoil Mhá Nuad ar an ócáid sin. 

 

Clár Físeán

 

 

Le deireadh na tréimhse treoraí den togra a cheiliúradh, d'óstáil Ollscoil Mhá Nuad Seimineár Teagaisc Foirne Dé Luain, an 27 Aibreán 2015.

 

Ba iad comheagraithe an togra:

 

Angela Rickard agus an Dr Thomas Walsh, an Roinn Oideachais (Ollscoil Mhá Nuad) in éineacht le Rachel Farrell, Leas-Stiúrthóir (SFGM) 

 

Príomhchainteoirí:

 

An Dr Seán O'Leary, Stiúrthóir, Ionad Oideachais Loch Garman:  
Ní Neart go Cur le Chéile: Comhoibriú agus Comhtheagasc san Iar-Bhunscoil

 

Pauline Connolly, Comhairleoir, an tSeirbhís Tacaíochta d'Oideachas Speisialta (SESS):
Samhlacha Comhtheagaisc agus Achoimre ar an Tacaíocht ó SESS

 

An tOllamh Sharon Todd, an Roinn Oideachais (Ollscoil Mhá Nuad):
Taighde agus Gairm na Múinteoireachta

 
 
 
Taighde/Acmhainní
Teagasc Foirne: Cáipéis Achomair (OÉ Má Nuad)
SFGM: Acmhainní teagasc foirne Bunscoile
SESS: Cúrsa comhtheagaisc ar líne
Coiste Gairmoideachais Chorcaí: Togra teagasc foirne

Láithreoireachtaí Póstaeir

Múinteoir faoi oiliúint Cómhúinteoir

Scoil

Teideal an tionscadail – Ábhar

Nasc chuig an bpóstaer
Amy McDowell Ashling Savage

Coláiste Ráth Tó, Contae na Mí

 

Steiréitíopaí Inscne – Béarla 

Ár bpóstaer
Caitríona Igoe Elaine Doherty

Pobalscoil Bhaile an Hartaigh, Cluain Saileach, Baile Átha Cliath 15

 

An Gadaí: Dul Siar & Obair Bhuíne – Gaeilge 

Ár bpóstaer
Charmaine Dowling Rachel Dudley McEvoy

Coláiste Naomh Leon, Contae Cheatharlach

 

Curriculum Vitae a Scríobh – Béarla 

Ár bpóstaer
Ciara Trant Clara O'Shaughnessy

Pobalscoil an Chreidimh Naofa, Ráth Cúil, Contae Bhaile Átha Cliath

 

Litir a Scríobh: Béarla agus Oideachas Forbartha 

Ár bpóstaer
Clodagh Cleary Niall Sugrue

Coláiste Fhinnéin, an Muileann gCearr, Contae na hIarmhí

 

Gnéithe de Chreimeadh Cósta – Tíreolaíocht 

Ár bpóstaer
David Lee Ann-Marie Corcoran

Coláiste Pobail Bhaile Adaim, Leamhcán, Contae Bhaile Átha Cliath

 

Tús Eolais ar Cheol Traidisiúnta na hÉireann – Ceol

Ár bpóstaer
Feargal Flanagan Áine Martin 

Coláiste Phádraig, Cullies, Contae an Chabháin

 

Réabhlóidí sa Stair – Stair 

Ár bpóstaer
Jack Colgan Sarah Daly

Meánscoil Iósaf, Droichead Chaisleán Loiste, Contae na hIarmhí

 

Leathanaigh Thosaigh na Nuachtán – Béarla agus Staidéar ar na Meáin

Ár bpóstaer
Kim Barrett Rebecca Jones 

Iar-Bhunscoil an Churraigh, Contae Chill Dara

 

Ealaín Stáitse – Béarla 

Ár bpóstaer
Laura Whelan Debbie McArdle

Coláiste Bríde, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 20

 

Sibhialtacht Ársa na Róimhe – Stair 

Ár bpóstaer
Mary Byrne Yvonne Luttrell

Meánscoil Mhuire, Éadan Doire, Contae Uíbh Fhailí

 

Machnamh ar Theagasc Foirne – Gnó 

Ár bpóstaer
Nicola Flanagan Sue Whyte 

Scoil Ospidéal Mhic Liam, Muilte Farannáin, Contae na hIarmhí

 

Filíocht sa Cheol – Béarla 

Ár bpóstaer
Orla Judge Niamh Murray

Meánscoil Iósaf, Droichead Chaisleán Loiste, Contae na hIarmhí

 

Fógraíocht Éifeachtach – Béarla 

Ár bpóstaer
Shane Condon Aoife Fitzpatrick

Pobalscoil Bhaile Átha Buí, Contae na Mí

 

Daffodils le Wordsworth – Béarla 

Ár bpóstaer
Ciara Mitchell Daryl Marmion

Scoil Mhuire, Baile Átha Troim, Contae na Mí 

 

OCG: Tráth na nAthruithe – OSPS 

Ár bpóstaer