Teagasc Foirne le hOllscoil Mhá Nuad, 2016

TREOIRTHOGRA TEAGASC FOIRNE LE hOLLSCOIL MHÁ NUAD

 

Mar gheall ar a rathúla a bhí an treoirthogra comhoibríoch teagasc foirne de chuid SFGM/Ollscoil Mhá Nuad in 2015, leathnaíodh é in 2016 le go n-áireofaí gach mac léinn MGO sa Dara Bliain agus a gcuid múinteoirí comhoibríocha.  I mí Dheireadh Fómhair, i mí na Samhna agus i mí na Nollag 2015, tugadh cuireadh do mhúinteoirí comhoibríocha agus dá gcuid mac léinn MGO freastal ar cheardlanna in Ionad Oideachais Loch Garman, in Ionad Oideachais Chill Dara agus in Ionad Oideachais na hUaimhe. Rinne pearsanra SFGM agus Ollscoil Mhá Nuad na ceardlanna sin a chomhdhearadh agus a éascú (William Donnelly, an Dr Marie Clynes, an Dr Tom Walsh agus Angela Rickard).

 

Seimineár Teagasc Foirne 

 

Chun ceiliúradh a dhéanamh ar rathúlacht an togra agus chun an obair a rinneadh a chur i láthair, d'óstáil SFGM/Ollscoil Mhá Nuad Seimineár Teagasc Foirne Dé Luain, an 22 Feabhra 2016. Ghlac Ciara O'Donnell (Stiúrthóir Náisiúnta SFGM), an tOllamh Sharon Todd (Ceann na Roinne Oideachais, Ollscoil Mhá Nuad), an Dr. Finn Ó Murchú (Coláiste na hOllscoile, Corcaigh) agus Tomás Ó Ruairc (Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta) páirt ann. Is féidir na hacmhainní go léir ó na ceardlanna agus na láithreoireachtaí póstaeir ó na scoileanna rannpháirteacha a fheiceáil thíos.

 

Físeán de mhic léinn MGO agus múinteoirí rannpháirteacha ó: CBS Acadamh Mhuire, Ceatharlach: príomhoide – Leo Hogan, múinteoir – Caitríona Cronin, agus mac léinn MGO – Karolina Streit ; agus Iar-Bhunscoil an Churraigh: príomhoide – Louise Kearns, múinteoir Natalie Dalton, agus mac léinn MGO David Ryan.

 

 
Acmhainní Teagasc Foirne

 


 


Ceardlann a hAon

 

Cásanna teagasc foirne 

  

Póstaer teagasc foirne (leagan is féidir a íoslódáil)


 

 

Múinteoir faoi oiliúint Múinteoir comhoibríoch/óstach Ábhar/Topaic/Tionscadal Ainm na scoile
Áine Dooley Lisa Nolan Teorainneacha a shárú Coláiste Pobail na Ciseoige
Amy McDowell Lisa McNerney Anailís Carachtar Ardscoil Chiaráin Naofa
Andrew Keating Damien Stephens Cás-staidéar: Turasóireacht i bPáirc Náisiúnta Bhoirne Meánscoil Iognáid Rís
Anton Partridge Michelle Killeen Daonra: Dáileadh, Éagsúlacht agus Athrú CBS Scoil Naomh Uinseann
Charmaine Dowling Adrienne Timmons Oideachas Sóisialta Gairmscoil Mhuine Bheag
Ciara Judith Mitchell Bernadine Nic Giolla Phádraig Oideachas Forbartha Coláiste Bríde
Colm Walsh Joanna Conneely Cultúr agus Oidhreacht na hÉireann Meánscoil na Deastógála
Danielle Egan Elaine Kelly Matamaitic Pobalscoil an Teaghlaigh Naofa
Darragh Cannon Aisling Brennan An Róimh sa tSeanaois: Féasta Rómhánach CBS Naomh Aodán
David Kelly   Teagasc foirne Coláiste Pobail Oaklands
David Lee Jennifer Lee Tús Eolais ar Cheol Traidisiúnta na hÉireann CBS an Inbhir Mhóir
David Ryan Natalie Dalton Foghlaim Ghníomhach Iar-Bhunscoil an Churraigh
Edward Jones Maria Sunderland Céimseata shintéiseach Coláiste Chnoc an Phíobaire
Elaine Weldon   Ag dul siar le haghaidh na Scrúdaithe Coláiste Inbhir, Carraig Mhachaire Rois
Eoin Kendrick   O.R.: Comharthaí agus Siombailí Gairmcholáiste Inis Córthaidh
Fergal Flanagan Aoife McGorvern Béarla – Ilmheáin  
Fiona Rice   Eolaíocht an Teastais Shóisearaigh Coláiste na hInse
Garry Simpson   Teagasc Foirne le Daltaí Tréitheacha Pobalscoil Mhullach Íde
Irene Heavey   Staidéar Gnó an Teastais Shóisearaigh  
Jack Colgan Nick Hines Teicnící Filíochta – Samhail agus Meafar Coláiste Pobail Oaklands
James Cawley/Kevin Smith Margaret Kearney agus an Dr Helene Suttle Tíreolaíocht agus Matamaitic Coláiste Iósaf
Karolina Streit Catríona Cronin Calcalas agus Rátaí Athraithe CBS Acadamh Mhuire
Kevin Smith/James Cawley Margaret Kearney agus an Dr Helene Suttle Tíreolaíocht agus Matamaitic Coláiste Iósaf
Kim Barrett R. Jones Béarla na Chéad Bhliana  
Laura Cardiff Trevor Smith An Tomhaltóir Coláiste Sheilscire
Michael Murphy Aoife De Róiste Stair – Déantáin Stairiúla a Chruthú Coláiste Bríde
Michael Keegan Elizabeth Brophy Teagasc foirne Coláiste Pobail Naomh Caoimhín
Nicola Flood S. Whyte Béarla an Dara Bliain – Filíocht agus Amhráin Scoil Ospidéal Mhic Liam
Orla Judge Niamh Murray Teagasc foirne Meánscoil Iósaf, Droichead Chaisleán Loiste
Patrick Farrell B. Walshe Tíreolaíocht – Cás-Staidéar maidir le Gníomhaíochtaí Eacnamaíocha Pobalscoil Bhaile an Hartaigh
Rachel Burke   An Teastas Sóisearach: Eolaíocht Pobalscoil Naomh Aodán
Rachel Dudley McEvoy Aileeen Brennan Gnó an Chúigiú Bliain – Scileanna Bainistíochta Gairmscoil na Buiríse
Rachel Hott Mary Hande Eolaíocht Coláiste Muire, Cnoc Beag
Robert Stafford Mark McMenamin Teagasc foirne Coláiste Pobail Oaklands
Samantha Cribben   Matamaitic an Chúigiú Bliain Coláiste Caritas
Sharon Delahunty Olivia Kennedy Dán: Phenomenal Woman Gairmscoil na Buiríse
Simon McClean Eithne Bean Tíreolaíocht: Ollghluaiseacht – Cúiseanna agus Éifeachtaí Coláiste Pobail Leamhcáin
Sinead Kelly Roche   Na Ceithre Aithne i dtaca le Teagasc Foirne Scoil Dara