EACNAMAÍ ÓG NA BLIANA - TIONSCADAIL NA SRAITHE SÓISEARAÍ 2015

Eacnamaí Óg na Bliana – Tionscadail na Sraithe Sóisearaí 2015

 

Eacnamaí Óg na Bliana – Buaiteoir na Sraithe Sóisearaí 2015

 

Múinteoir / Scoil Scoláirí   Nasc Tionscadail

Helen Finn,

Coláiste Bhaile Chláir, An Pháirc Chorparáideach,

Gaillimh.

Louise Mahoney

Cur síos ar an tionscadal: Oileán Thoraí

Baineann sé leis an gcaoi a mbíonn tionchar ag rudaí seachtracha ar ár n-ioncam, ár gcaiteachas agus ár mbuiséid teaghlaigh. Mheas mé gur bealach iontach chun an teoiric seo a mhíniú is ea sampla láidir a úsáid. D’úsáid mé an ghéarchéim ar Oileán Thoraí sna chéad chúpla seachtain i mí Eanáir 2015. Mar gheall ar dhrochaimsir bhí an tOileán scoite amach go hiomlán ón Mórthír. Ritheadh amach as soláthairtí riachtanacha ar an Oileán. Dá bharr sin bhí tionchar aige ar ioncam, caiteachas agus ar bhuiséid teaghlaigh.

Aiseolas ar an Tionscadal: 

Déileáiltear san iarracht seo le suaitheadh eisginiúil a bhain do gheilleagar beag ag cur roinnt idirghníomhaíochtaí agus éifeachtaí tánaisteacha ar ioncam agus ar chaiteachas san áireamh. Is bealach an-nuálach é seo chun smaoineamh ar na ceisteanna seo agus mhothaigh na moltóirí freisin go raibh obair mhór déanta ar chur i láthair amhairc an ábhair.

 

 

FEICFIDH TÚ THÍOS BUAITEOIRÍ THIONSCADAIL NA SRAITHE SÓISEARAÍ A CUIREADH ISTEACH IN 2015 I NGACH CATAGÓIR 

 

 

Buaiteoirí na Rannóige Físe

 

 

Múinteoir/Scoil Dalta Nasc Tionscadail
An chéad duais

Michelle Griffin,

Coláiste Thulach Mhór,

Co. Uíbh Fhailí.

Tara Doyle

Lydia Coyne

Cur síos ar an tionscadal: Ag Coinneáil Suas leis na hEacnamaithe
Ceapadh ár bhfíseán chun an tionchar a bhíonn ag staidéar ar an eacnamaíocht ar shaol na scoláirí ó lá go lá a chur ar na súile do scoláirí. Féachann ár bhfíseán ar na cineálacha difriúla ioncaim, ár nósanna caiteachais, bréagbharainneachtaí, boilsciú, deischostas agus leithdháileadh ár n-acmhainní ganna. 

Aiseolas ar an Tionscadal:

Iarracht den scoth. Rinne an bheirt bhuaiteoirí físeán taitneamhach atá lán le heolas inar oibríodh roinnt príomhchoincheap gan stró (tobcheannach, bréagbharainneacht, boilsciú etc) sa scéal a insíodh.

 
An dara duais

An tUasal Tegeler,

Gairmscoil Bhríde,

Baile Locha Riach,

Co. na Gaillimhe.

Rang an Dara Bliain 

Cur síos ar an tionscadal: Babhtáil i ngnó
Léirítear ár dtogra trí ghearrscannán ina ndéanann cuid den rang aithris ar radhairc nó ina dtugann siad míniú ar an mbrí atá le babhtáil agus na teorainneacha atá leis mar mhodh malairte.

Aiseolas ar an Tionscadal:

Éiríonn go maith leis an iontráil seo stair an airgid a chur faoinár mbráid ag tosú le neamhéifeachtúlachtaí na babhtála (tarlúint dhúbailte mianta) agus ag bogadh go dtí éifeachtúlacht an airgid mar bhealach uilíoch malairte. Tá an scannán breá bríomhar freisin.

 
An tríú duais: 

Cathy McCarthy,

Coláiste Loreto,

An Muileann gCearr,

Co. na hIarmhí.

Caoimhe O’Brien

Sarah Treacy

Marie Louise Walshe 

Sarah O’Brien

Sophie Jocye

Dolly Azeez

Ursula Regazzoli

Aoife Gorman

Anya Broughan

<
Cur síos ar an tionscadal: Bí Cúramach ag Ceannach Rudaí
Baineann ár dtionscadal le tomhaltóir a cheannaigh earra a bhí lochtach agus a dhéanann iarracht oibriú amach cén chaoi a réiteoidh sí an fhadhb atá aici. Foghlaimíonn sí go leor bealaí nua cosúil leis na trí R (i mBéarla). Aisíoc, Ceann nua, Deisiú. D’fhoghlaimíomar tuilleadh faoin acht um dhíol earraí agus soláthar seirbhísí agus an ghníomhaireacht náisiúnta tomhaltóirí nuair a bhí an físeán seo á dhéanamh

Aiseolas ar an Tionscadal: 

Bhí an tionscadal seo iontach ó thaobh amhairc de. Bhí na haisteoirí an-bhríomhar agus phléigh siad na príomh-choincheapa a bhaineann le tobcheannach agus caveat emptor (a bheith cúramach ag ceannach rudaí) agus rinne siad é sin ar bhealach an-suimiúil.

 
Moltar go hard é

Helen Finn,

Coláiste Bhaile Chláir,

Gaillimh.

Matilda Wing

Rachel Scarry

Cur síos ar an tionscadal: An t-éileamh a bhí ar bhábóg Elsa in 2014

Táimid ag déanamh an éilimh a bhí ar an mbábóg Elsa agus táimid á dhéanamh sin mar gheall gur cheapamar go raibh sé craiceáilte agus bhí an-spéis againn ann agus bhíomar ag iarraidh é a  fhiosrú tuilleadh. 

Aiseolas ar an Tionscadal: 

 

Kathryn Clarke,

Meánscoil Mhuire,

Baile na Lorgan,

Co. Muineacháin.

 

Emma McMahon,
Sinead Murphy,
Gabriele Bunyte
Cur síos ar an tionscadal: Fás Eacnamaíoch
Baineann ár dtionscadal le fás eacnamaíoch in Éirinn agus an rannchuidiú a thugann easpórtálacha, agus tagairt ar leith á déanamh don mhéadú a cheaptar a thiocfaidh ar easpórtálacha mairteola chuig na SA.
Aiseolas ar an Tionscadal:

 

Buaiteoirí na Rannóige Prezi

 

 

Múinteoir/Scoil

Dalta

Nasc Tionscadail

An chéad duais

Michelle Griffin,

Coláiste Thulach Mhór,

Co. Uíbh Fhailí.

Jade McCoy

Dylan Boland

Tyler Quinn

 

Cur síos ar an tionscadal: Rosie Posie
Cheapamar láithreoireacht Prezi ar ár bhfiontraíocht ‘Rosie Posie’ a bunaíodh chun rósanna a dhíol ar Lá Fhéile Vailintín. Bhaineamar leas as an deis seo chun na ceithre thosca táirgeachta a léiriú, ar topaic é ar bhaineamar sult as staidéar a dhéanamh air agus a bhaineann le heacnamaíocht.

Aiseolas ar an Tionscadal:

Is é príomhfhiúntas na hiontrála seo ná an nasc atá aici le gníomhaíocht sa saol i ndáiríre. D’úsáid na scoláirí na coincheapa a bhaineann le tosca táirgeachta agus nasc siad iad sin le fiontar fiontraíochta iarbhír chun rósanna a dhíol roimh Lá Fhéile Vailintín. Rinne siad brabús toisc go raibh an t-éileamh ar a dtáirge níos airde ná an soláthar.

 
An dara duais: 

Helen Finn,

Coláiste Bhaile Chláir,

An Pháirc Chorparáideach,

Gaillimh.

Rachel Flaherty

Katie Finnerty

 

Cur síos ar an tionscadal: Ná Buntáistí agus na Míbhuntáistí atá leis an Táille Uisce

Aiseolas ar an Tionscadal: 

Ní haon iontas é ar ndóigh mar gheall ar an gcomhthéacs polaitiúil i láthair na huaire go raibh roinnt iontrálacha dírithe ar tháillí uisce. Tá an láithreoireacht seo gearr gonta ach an rud ab fhearr faoi ná go ndearnadh iniúchadh ann ar bhuntáistí agus ar mhíbhuntáistí na dtáillí seachas díreach a rá go raibh siad á dtabhairt isteach.

 
An tríú duais

Padraig Doherty,

Pobalscoil na Maighne,

An Mhaighean,

An Longfort.

Niall Gray

Cur síos ar an tionscadal: Eacnamaíocht an tSadhlais
Scrúdú ar na cúiseanna agus ar iarmhairtí eacnamaíocha ghéarchéim fodair 2013 ar fheirmeoirí. 

Aiseolas ar an Tionscadal:

Tógann an cur i láthair seo imeacht tábhachtach a tharla faoin tuath in Éirinn agus mínítear é ag úsáid na gcoincheap maidir le soláthar agus éileamh agus boilsciú praghsanna.

 
Moltar go hard é

Helen Finn,

Coláiste Bhaile Chláir,

An Pháirc Chorparáideach,

Gaillimh.

Sarah McHale

Kaitlin Kearney

Nicola King

Cur síos ar an tionscadal: An chaoi a gcuireann siopaí ina luí orainn rud a cheannach gan smaoineamh orainn féin
an bhrí atá le tobcheannach, na bealaí ina gcuireann siopaí ina luí orainn tobcheannach a dhéanamh, agus conas tobcheannach a stopadh agus airgead a chur i dtaisce!
Aiseolas ar an Tionscadal: 
 

Helen Finn,

Coláiste Bhaile Chláir,

An Pháirc Chorparáideach,

Gaillimh.

Andrea Glenane

Aoife McGrath

Cur síos ar an tionscadalIoncam agus Caiteachas
Cás-staidéar de Bob agus ioncam agus caiteachas a theaghlaigh.
Aiseolas ar an Tionscadal: 

 

 

Buaiteoirí Rannóg PowerPoint

 

 

Múinteoir/Scoil    Dalta Nasc Tionscadail
An chéad duais don Dara Bliain
Kathryn Clarke,

Meánscoil Mhuire,

Baile na Lorgan,

Co. Mhuineacháin

Ethan O’ Gorman

Ciaran McKearney

Cur síos ar an tionscadal: Éileamh agus Soláthar
atá bunaithe ar an gcaidreamh idir éileamh agus soláthar agus an tionchar a bhíonn ag an gcaidreamh sin ar phraghsanna agus ar an ngeilleagar. D’úsáideamar ola mar shampla. 

Aiseolas ar an Tionscadal:

Seo láithreoireacht den scoth ar na príomhchoincheapa a bhaineann le soláthar agus éileamh atá nasctha le heacnamaíocht na hola. Tógtar eachtra reatha agus nasctar é go maith le catagóirí eacnamaíocha.

 
An chéad duais don Chéad Bhliain

Helen Finn,

Coláiste Bhaile Chláir,

An Pháirc Chorparáideach,

Gaillimh.

Matthew Mohr

Simon Coyle

Eanna Kelly

Cur síos ar an tionscadal: Bia Folláin v Bia Mífholláin
Na buntáistí atá le bia folláin a cheannach i gcomparáid le bia nach bhfuil folláin. Cá mhéad airgid a shábhálann tú nuair a itheann tú bia folláin?

Aiseolas ar an Tionscadal: 

Tugtar léargas an-áisiúil anseo ar éifeachtaí eacnamaíocha na roghanna bia a dhéanaimid. Déantar pointe bailí ann agus sin nach mbaineann costas bia mífholláin díreach leis an gcostas airgid amháin ach baineann sé freisin leis na costais sláinte indíreacha go fadtéarmach.

 
An dara duais don Chéad Bhliain

Helen Finn,

Coláiste Bhaile Chláir,

An Pháirc Chorparáideach,

Gaillimh.

Emily Wall
Cur síos ar an tionscadal: Caiteachas
Tá cúpla píosa gearr ar na codanna éagsúla de chaiteachas, agus sampla de bhuiséad.
Aiseolas ar an Tionscadal:
 
An dara duais don Chéad Bhliain

Helen Finn,

Coláiste Bhaile Chláir,

An Pháirc Chorparáideach,

Gaillimh.

Alex Rafferty

Abigail Walsh

Mark Hughes

Cur síos ar an tionscadal: An chaoi a spreagann siopaí tobcheannach

Aiseolas ar an Tionscadal: 

Tógtar príomhchoincheap ó eacnamaíocht agus cuirtear i bhfeidhm é ar fhíor-shamplaí d’iompar siopadóireachta ar bhealach an-suimiúil – taispeántar dúinn an chaoi a dtéann siopaí i gcion ar thomhaltóirí chun rudaí a cheannach cé nach raibh sé i gceist acu aon rud a cheannach.

 
An dara duais  don Dara Bliain

Michelle Griffin,

Coláiste Thulach Mhór,

Co. Uíbh Fhailí.

 
Cian O' Mahoney
 
Cur síos ar an tionscadal: Trádáil Eachtrach - Bia
Rinne mé scrúdú ar an gcúis go ndéanaimid iompórtáil agus easpórtáil ar bhianna éagsúla. Rinne mé taighde orthu sin faoi 6 chatagóir i.e. Déiríocht, Gairneoireacht, Deochanna, Feoil agus Beostoc, Bianna Ullmhaithe agus Bia Mara, thug mé samplaí, fíorais agus staitisticí.

Aiseolas ar an Tionscadal:

Bhí an iontráil seo bunaithe ar líon suntasach de thaighde tánaisteach. Tá na staitisticí a chuirtear i láthair go maith agus tá an topaic ábhartha.

 
An tríú duais don Chéad Bhliain

Helen Finn,

Coláiste Bhaile Chláir,

An Pháirc Chorparáideach,

Gaillimh.

Liam Molloy

Ethan Kaya

Killian Goaley

Cur síos ar an tionscadal: Cén cluiche físe is fearr díol agus cén fáth?
Baineann sé seo leis an gcluiche físe is fearr díol agus an fáth atá leis sin agus na cineálacha cluichí físe a imríonn lucht féachana difriúil.

Aiseolas ar an Tionscadal:

Seo saincheist a bhíonn i gceist go minic ag glacadh le méid mhargadh na gcluichí ar fud an domhain. Sa deireadh thiar shílfeá nach raibh aon tátal le baint as an bhfianaise ach moladh an obair seo go mór díreach toisc gur cuireadh na ceisteanna.

 
 
Moltar go hard é don Chéad Bhliain

Helen Finn,

Coláiste Bhaile Chláir,

An Pháirc Chorparáideach,

Gaillimh.

Christopher Sokunbi-Walton

Cur síos ar an tionscadal: Caiteachas
Baineann sé le beirt a bhfuil easnamh acu agus caithfidh siad oibriú go crua chun a mbille teileafóin a íoc.
Aiseolas ar an Tionscadal:
 

Helen Finn,

Coláiste Bhaile Chláir,

An Pháirc Chorparáideach,

Gaillimh

Teigan O'Rourke

Rebecca Reilly

Cur síos ar an tionscadal: Ioncam agus Caiteachas le haghaidh Altra
Aiseolas ar an Tionscadal: 

 

Buaiteoirí na Rannóige Meabhairmhapa

 

Múinteoir/Scoil Dalta Nasc Tionscadail
An chéad duais

Helen Finn,

Coláiste Bhaile Chláir, An Pháirc Chorparáideach,

Gaillimh.

Irene Ciobanu

Cur síos ar an tionscadal: Ioncam Feirmeoirí

Tugtar cuntas ar cad a imríonn tionchar ar ioncam fheirmeoirí na hÉireann.

Aiseolas ar an Tionscadal:

Tugann an meabhairmhapa seo cuntas ar na tosca éagsúla a raibh tionchar acu ar rathúnas eacnamaíoch feirmeoirí le roinnt blianta anuas lena n-áirítear an aimsir, éileamh deontas rialtais thar lear etc. Is léir go ndearnadh go leor oibre ar staitisticí agus tá an láithreoireacht amhairc ceangailte leis.

 
An dara duais

John Lowndes,

Coláiste Thulach Mhór,

Co. Uíbh Fhailí.

James Dunne

Nathan H Gragnic

Tomás Griffin

Josh Donaghue

 

Cur síos ar an tionscadal: Buiséadú Teaghlaigh
Féachtar ar na míreanna éagsúla a gcaithfimid pleanáil dóibh inár mbuiséad lena n-áirítear an cháin mhaoine áitiúil agus táillí uisce.
 

Aiseolas ar an Tionscadal:

Seo póstaer deas a rinne scoláirí ealaíne leis na foinsí éagsúla ioncaim agus caiteachais a gcaithfidh gnáthdhuine as Éirinn dul i ngleic leo a thaispeáint.

 
An tríú duais: 

An tUasal Malone

Coláiste Bhaile Chláir,

An Pháirc Chorparáideach,

Baile Chláir

Co. na Gaillimhe.

 

Anna O'Leary

Lucy Murray

Cur síos ar an tionscadal: Caiteachas

Is faoi Chaiteachas an tionscadal seo. Cumhdaítear ann an t-eolas ginearálta a chaithfidh a bheith ar eolas agat faoi chaiteachas, cad is brí leis, deischostas, costas airgeadais, bréagbharainneacht agus tobcheannach. Cumhdaítear freisin na trí phríomhchineál caiteachais, sonrasc agus nóta seachadta.

Aiseolas ar an Tionscadal: