DÁMHACHTAIN NÁISIÚNTA LÉITHEOIREACHTA WELLREAD SFGM

 

Ceisteanna Coitianta

 


 

Cé mhéad feabhsuithe a chaithfimid a dhéanamh?

 

Caithfear feabhsúchán amháin ar a laghad a dhéanamh le haghaidh gach réimse athbhreithnithe, (Céim 4 den Phróiseas), ach is deacair a rá ina dhiaidh sin. Caithfidh scoileanna measúnú a dhéanamh ar a gcuid riachtanas féin le haghaidh gach ceann de na réimsí athbhreithnithe agus féachaint ar an tacaíocht atá ar fáil dóibh chun feabhsuithe a dhéanamh. Ba chóir ar ndóigh go gcuirfí comhthéacs na scoile san áireamh sna feabhsuithe atá i gceist ag scoil a chur i bhfeidhm.  Cinnfidh neart an tsoláthair scoile roimh an athbhreithniú líon agus cineál na bhfeabhsuithe a mbeidh ag coiste stiúrtha ag súil leo. Ní mór do na feabhsúcháin go léir a bheith inbhraite agus feabhas infheicthe a bheith ann do na scoláirí agus do phobal na scoile dá mbarr.

 

Má oibrím i Scoil Speisialta, an mbeifear ag súil leis na rudaí céanna inti a mbeifear ag súil leo i scoileanna príomhshrutha?

 

Breithneofar gach scoil de réir a comhthéacs féin agus a pointe tosaigh féin.

 

Cén sórt feabhsuithe a chuir scoileanna eile i bhfeidhm?

 

Ó cuireadh tús le Wellread, tá an raon tionscnamh/gníomhaíochtaí seo a leanas curtha ar bun ag scoileanna:


 

  • Grúpaí leabhar Scoláirí - Múinteoirí

  • Spásanna léitheoireachta bunaithe

  • Naisc a dhéanamh le leabharlanna áitiúla

  • Ag gabháil do Leabhar Amháin, Pobal Amháin

  • ‘Seachtainí Leabhar’ bunaithe

  • DEAR

  • Léitheoireacht beirte curtha i bhfeidhm

  • Naisc a dhéanamh le bunscoileanna áitiúla

  • Socraithe d’údair cuairt a thabhairt ar scoileanna

  • Gléasadh suas mar an carachtar is ansa leat

 

Féadfaidh tú fáil amach cad atá ar siúl ag scoileanna ach muid a leanúint ar Twitter @LiteracyLink1 #PDSTwellread agus gheobhaidh tú tuilleadh smaointe freisin sna láithreoireachtaí sa rannóg Acmhainní do Scoileanna.

 

 

An gcuirfimid ár bhfeabhsuithe beartaithe isteach chuig an oifig Wellread le faomhadh?

 

Ní chuirfidh. Seo próiseas féin-athbhreithnithe. Socraíonn na scoileanna ar na feabhsuithe is féidir a dhéanamh agus a mbeidh tionchar dearfach agus inbhraite acu ar a bpobal scoile agus ansin tosóidh siad ar iad a chur i bhfeidhm. Níor chóir iarratais ar an gcomórtas Wellread a sheoladh isteach ach amháin nuair a bheidh na gníomhartha agus na tionscnaimh beartaithe go léir curtha i bhfeidhm/i gcrích.

 

Cad a chaithfidh mé a áireamh sa phunann?

 

Is é aidhm na punainne an turas a ghlac do scoil maidir le bheith ina scoil léitheoireachta Wellread a léiriú. Dá réir sin, ba cheart go léireodh sé rannpháirtíocht phobal uile na scoile, lena n-áirítear scoláirí, múinteoirí, tuismitheoirí agus an pobal áitiúil. Bheadh sé sin le feiceáil i dtréimhse leanúnach ina ndéanfaí an léitheoireacht a chur chun cinn agus a fhorbairt i gcomhair pléisiúir ar fud na scoile uile agus ina mbeadh pobal uile na scoile rannpháirteach. Is féidir an phunann a chur i láthair mar PowerPoint, Prezi, Animoto, Photo story nó amharc orthu ar shuíomh gréasáin na scoile. Is faoin scoil go huile agus go hiomlán é sin.  D'fhéadfaí grianghraif (gníomhaíochtaí, taispeántais etc.) a áireamh leis an bpunann, físeán, teistiméireachtaí, agallaimh, vox pop, etc. Ní liosta uileghabhálach é an liosta seo agus ná bíodh drogall ort a bheith chomh cruthaitheach agus ba mhaith leat a bheith.

 

Má chláraigh mo scoil in 2015 agus má shocraíomar tuilleadh ama a ghlacadh chun ár bpunann a chur isteach lena faomhadh, an gcaithfimid clárú agus cén t-achar atá againn chun ár bpunann a chur isteach?

Má chláraigh sibh in 2015, tá go dtí Bealtaine 2018 agaibh bhur bpunann a chur isteach nó athchlárú