DÁMHACHTAIN NÁISIÚNTA LÉITHEOIREACHTA WELLREAD SFGM

An Próiseas Creidiúnaithe

 

Tá na céimeanna seo a leanas i gceist leis an bpróiseas:

 

  1. Feasacht Scoile Uile

  2. Cláraigh ar www.wellread.ie agus bunaigh Coiste Stiúrtha Léitheoireachta Wellread

  3. An Próiseas Athbhreithnithe

  4. Pleanáil, Cur i bhFeidhm agus Monatóireacht ar Thionscnaimh Scoile Uile

  5. Punann a chur isteach i gcomhair a creidiúnaithe

  6. Plaic agus Teastas Léitheoireachta Wellread Bronnta

  7. An Dámhachtain a Choimeád

 

1. Feasacht Scoile Uile

Ag leanúint ar aghaidh ón bhfreastal ar sheisiún faisnéise, tá sé fíorthábhachtach go gcuirfí pobal uile na scoile ar an eolas faoin rún atá ag an scoil clárú. Samhlaítear go gcothóidh Dámhachtain Náisiúnta Léitheoireachta Wellread cultúr léitheoireachta follasach i do scoil. Bheadh na páirtithe leasmhara go léir rannpháirteach anseo, lena n-áirítear scoláirí, múinteoirí, foireann choimhdeach, tuismitheoirí, an bord bainistíochta agus pobal na scoile i gcoitinn.

 

2. Cláraigh agus bunaigh Coiste Stiúrtha Léitheoireachta Wellread

Ba cheart do scoileanna ar mian leo go mbreithneofaí iad don Dámhachtain Náisiúnta Léitheoireachta Wellread a chur in iúl go bhfuil spéis acu ann ar (www.wellread.ie). Is céad chéim riachtanach é croí-ghrúpa a bhunú a dhéanfaidh ionadaíocht ar phobal uile na scoile. Is é príomhchuspóir an choiste stiúrtha seo próiseas forfheidhmithe na dtionscnamh Wellread a thiomáint chun cinn ina scoil. Dá bhféadfaí é, ba cheart don Choiste Stiúrtha ionadaithe a chur san áireamh ón gcomhlach scoláirí, foireann teagaisc, tuismitheoirí agus an pobal áitiúil. Is féidir le scoileanna clárú i mí na Bealtaine gach bliain.

 

3. An Próiseas Athbhreithnithe

Ba cheart don Choiste Stiúrtha páirt a ghlacadh i bpróiseas comhoibritheach scoile uile chun athbhreithniú a dhéanamh ar an dea-chleachtas reatha maidir leis an léitheoireacht a chur chun cinn ina scoil (féach acmhainní ó Cheardlann an Fhómhair sa rannóg Acmhainní do Scoileanna). Leis sin d’fhéadfaí tionscnaimh a shainaithint atá curtha i bhfeidhm cheana féin ag an scoil chun léitheoireacht a chur chun cinn agus tionscnaimh a shainaithint a bhfuil sé i gceist acu iad a chur i bhfeidhm amach anseo. (D’fhéadfadh an próiseas Féinmheastóireachta Scoile a bheith ina eiseamláir áisiúil ag an gcéim seo).

 

4. Pleanáil, Cur i bhFeidhm agus Monatóireacht ar Thionscnaimh Scoile Uile

Ba cheart don Choiste Stiúrtha páirt a ghlacadh i bpróiseas pleanála gnímh ar thionscnaimh scoile uile ina gcuirtear an léitheoireacht chun cinn agus ina n-ardaítear feasacht maidir le léitheoireacht agus cad is mian leo a bhaint amach i dtaca leis an léitheoireacht ina scoil (féach acmhainní ó Cheardlann an Fhómhair sa rannóg Acmhainní do Scoileanna). I gcomhar le pobal uile na scoile, aontóidh an coiste stiúrtha plean faoin gcaoi a gcuirfidh siad tionscnaimh scoile uile i bhfeidhm agus an chaoi a ndéanfaidh siad monatóireacht orthu.

 

5. Punann a chur isteach i gcomhair a creidiúnaithe    

D’fhonn iad a bhreithniú i gcomhair dámhachtana, ní mór do scoileanna a bpunann a chur isteach faoi dheireadh na Bealtaine ionas go mbronnfar teastas orthu an Fómhar dar gcionn. (Féach an rannóg Ceisteanna Coitianta chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis an gcuma ba cheart a bheith ar an bpunann!)

Níor cheart punanna a chur isteach ach amháin nuair atá na tionscnaimh phleanáilte go léir le haghaidh bliain (blianta) áirithe curtha i bhfeidhm/curtha i gcrích. Is maith is eol dúinn gur próiseas é seo a tharlóidh thar roinnt blianta ach go mb’fhéidir gur leor an dul chun cinn a thuairiscítear i mbliain amháin le dul ar aghaidh i gcomhair creidiúnú. Bheadh sé sin le feiceáil i dtréimhse leanúnach ina ndéanfaí an léitheoireacht a chur chun cinn agus a fhorbairt i gcomhair pléisiúir ar fud na scoile uile agus ina mbeadh pobal uile na scoile rannpháirteach.

Buailfidh an fhoireann chreidiúnaithe le chéile i Meitheamh chun machnamh a dhéanamh ar na punanna a chuirfidh scoileanna isteach. Cuirfidh Ionad Oideachais Laoise glaoch teileafóin/ríomhphost chuig an scoil chun insint dóibh faoi chinneadh na Foirne Creidiúnaithe.

Gheobhaidh scoileanna nach bhfaighidh cead ar an gcúis go dteastaíonn tuilleadh dul chun cinn uathu aiseolas ag cur in iúl na réimsí a gcaithfear dul i ngleic leo.

 

6. Plaic agus Teastas Léitheoireachta Wellread Bronnta

Tabharfaidh Ionad Oideachais Laoise fógra do na scoileanna a mbronnfar Dámhachtain Náisiúnta Léitheoireachta Wellread de chuid SFGM orthu agus bronnfar Plaic agus Teastas Léitheoireachta Wellread ar an scoil ag Searmanas Dámhachtainí Náisiúnta Léitheoireachta Wellread’ de chuid SFGM an Fómhar dar gcionn.

 

7. An Dámhachtain a Choimeád

Is féidir Dámhachtain Náisiúnta Léitheoireachta Wellread SFGM a choinneáil ach an próiseas punainne a dhéanamh gach trí bliana. Mar shampla, má bhronntar an gradam ar scoil in 2016, caithfidh siad tabhairt faoin bpróiseas punainne ag tosú i mbliain acadúil 2019/2020.