Webinars

 

PRIMARY LANGUAGE CURRICULUM WEBINARS

 

Fáilte romhaibh chuig suíomh na gceardlann ghréasáin do Churaclam Teanga na Bunscoile / Primary Language Curriculum. As outlined in circular 45/2019, the PDST has been tasked with producing a series of webinars to support the implementation of the Primary Language Curriculum. You will be able to access all of these webinars below, as they become available.

 

Webinar 1 was launched in Term 2 2019/20 and Webinar 2 was made available in Term 3 2019/2020. During the 2020/21 school year, it was decided that additional webinars wouldn’t be released due to Covid 19. The webinar series will recommence in Term 1 2021/22, with Webinar 3 being launched at the end of August 2021. Following this, one webinar will be released per term during the 2021/22 and the 2022/23 academic years. Schools are entitled to take a half-day closure per webinar to allow time to engage with the webinar material collaboratively as a whole-staff.

 

 

 

Ceardlanna Gréasáin Churaclam Teanga na Bunscoile

 

Fáilte romhaibh chuig suíomh na gceardlann ghréasáin do Churaclam Teanga na Bunscoile / Primary Language Curriculum. Mar a léiríodh i gciorclán 45/2019, tá sé mar fhreagracht ag an tSFGM sraith cheardlann ghréasáin a chur ar fáil chun tacú le cur i bhfeidhm Churaclam Teanga na Bunscoile. Beidh teacht ar na ceardlanna gréasáin úd thíos.

 

Cuireadh Ceardlann Ghréasáin 1 ar fáil i dTéarma 2 2019/20 agus seoladh Ceardlann Ghréasáin 2 i dTéarma 3 2019/2020. Le linn na scoilbhliana 2020/21, cinneadh gan ceardlanna gréasáin sa bhreis a sheoladh de bharr an choróinvíris. Tosófar ar an tsraith san athuair i dTéarma 1 2021/22, le seoladh Ceardlann Ghréasáin 3 ag deireadh mhí Lúnasa 2021. Ina dhiaidh sin, seolfar ceardlann ghréasáin amháin in aghaidh an téarma le linn na mblianta acadúla 2021/22 agus 2022/23. Tá scoileanna i dteideal dúnadh scoile leathlae a thógáil do gach ceardlann ghréasáin, ionas go mbeidh an t-am acu dul i ngleic le hábhair na gceardlann le chéile mar fhoireann.

 

 

Webinar 1 (January 2020) / Ceardlann Ghréasáin 1 (Eanáir 2020)

Learning Outcomes/Torthaí Foghlma

Webinar 2 (Relaunched January 2021) / Ceardlann Ghréasáin 2 (Bealtaine 2020)

Playful Learning experiences/ eispéiris foghlama spraíúla 

Webinar 3 (August 2021) / Ceardlann Ghréasáin 3 (Lúnasa 2021)

Primary Language Curriculum and Assessment/Curaclam Teanga na Bunscoile agus Measúnú

Webinar 4 (January 2022) / Ceardlann Ghréasáin CTB 4 (Eanáir 2022)

Primary Language Curriculum and Inclusion/Curaclam Teanga na Bunscoile agus Ionchuimsiú​

Webinar 5 (April 2022) / Ceardlann Ghréasáin CTB 5 (Aibreán 2022)

Primary Language Curriculum and Critical Literacy/Curaclam Teanga na Bunscoile agus Litearthacht Criticiúil​

Webinar 6 (August 2022) / Ceardlann Ghréasáin 6 (Lúnasa 2022)
Teagasc agus Foghlaim na Gaeilge / Teaching a    nd Learning of Irish

Webinar 7 (January 2023) / Ceardlann Ghréasáin CTB 7 (Eanáir 2023)

Primary Language Curriculum and Disciplinary Literacy/Curaclam Teanga na Bunscoile agus Litearthacht Disciplín

Webinar 8 (April 2023) / Ceardlann Ghréasáin CTB 8 (Aibreán)

Transfer of Skills in the PLC/ CTB agus Aistriú Scileanna    

 

 

 

 

 

PLC Webinar Feedback / Aiseolas faoi Cheardlanna Gréasáin CTB

 

 

Click the link below to provide feedback on PLC Webinar 8, or to make suggestions with regards the content of future PLC Webinars.

 

Cliceáil ar an nasc thíos chun aiseolas a thabhairt ar Cheardlann Ghréasáin 8, nó chun moltaí a dhéanamh maidir le hábhar na gceardlann atá le teacht.

 

 

Give Feedback / Tabhair Aiseolas

 

 

 

Other Language Learning Webinars / Ceardlanna Gréasáin Eile faoin bhFoghlaim Teanga

 

 

The PDST Language Teams have also partnered with Education Support Centres Ireland (ESCI) to create additional webinars on various aspects of Language Learning, in English and in Irish. These webinars can be accessed by clicking here.

 

Tá Foirne na dTeangacha sa tSFGM ag comhoibriú le hIonaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ESCI) chun ceardlanna gréasáin eile a fhorbairt bunaithe ar ghnéithe éagsúla a bhaineann le foghlaim teangacha, sa Ghaeilge agus sa Bhéarla. Is féidir teacht ar na ceardlanna gréasáin sin trí chliceáil anseo.