GAEILGE

 

Fáilte chuig leathanach gréasáin na Seirbhíse do Ghaeilge na Sraithe Sinsearaí.

 

 

TACAÍOCHT SCOILE DON GHAEILGE

 

 

Tugann an tSFGM cuireadh do scoileanna/múinteoiri Gaeilge cur isteach ar thacaíocht inscoile i gcomhthéacs theagasc agus fhoghlaim na Gaeilge mar ábhar (e.g. pleanáil ábhair, straitéisí le scileanna sealbhaithe teanga a chur chun cinn, srl.) chomh maith le gnéithe den teagasc agus den fhoghlaim san earnáil lán-Ghaeilge. Is le rannóga ábhair nó le foirne scoile-uile a dhéantar é seo, go hidéalach. Cuirtear isteach ar an gcineál tacaíochta seo ar an gcóras ar líne ar shuíomh na SFGM atá ar fáil anseo.

 

Seisiúin Thacaíochta do Mhúinteoirí - Gaeilge Iar-bhunscoile

 

Beidh cúig sheisiún tacaíochta ar líne á reáchtáil ag Foireann na Gaeilge PDST do mhúinteoirí Gaeilge Iar-bhunscoile.

Is féidir clárú do na seisiúin thacaíochta seo ar www.pdst.ie/onlinebooking

 

 

 

 

 

CLÁRÚ 

 

 

Cláraigh linn agus cuirfear eolas chugat faoi cheardlanna agus imeachtaí a eagrófar amach anseo chun tacú le múinteoirí Gaeilge agus le múinteoirí ábhar a mhúineann trí mheán na Gaeilge.

 

 

FORBAIRT  GHAIRMIÚIL  LEANÚNACH FGL (CPD)

 

 

 

 

Ceardlanna / Seimineáir ar fáil anseo.

 

 

 

 

Tá súil againn go bhfuil ag éirí go maith libh go léir agus sibh ag socrú isteach sa scoilbhliain nua. Ba mhaith leis an PDST tú a chur ar an eolas i dtaobh na cláracha CPD ar líne a bheidh  ag teacht aníos don Ghaeilge chun tacú le d’fhorbairt ghairmiúil féin agus do chuid oibre le do mhicléinn.

 

Beidh Foireann na Gaeilge Iarbhunscoile ag cur trí Sheimineár Gréasáin ar fáil do mhúinteoirí Gaeilge Iarbhunscoile i dTéarma 1 den scoilbhliain 2020 - 2021.  Ag tosú le “An Ghaeilge san Idirbhliain” ar an 1 Deireadh Fómhair, “Scannánaíocht” agus “An Bhéaltriail” i mí na Samhna.  In áit an Tionól Teagaisc i mbliana, beidh trí Sheimineár Ghréasáin ar líne thar thrí oíche i mí Dheireadh Fómhair:  Pleanáíl (13 Deireadh Fómhair), Difreáil (14 Deireadh Fómhair) agus Litríocht (15 Deireadh Fómhair).

 

Má theastaíonn uait páirt a ghlacadh sa chéad gréasáin a bhéas ag tarlú ar an 1 Deireadh Fómhair is féidir leat clárú ag an nasc seo www.pdst.ie/onlinebooking

 

Tá súil againn go mbeidh ar bhur gcumas freastal ar ár sheimineáir ghréasáin ar líne agus táimid ag tnú leis an tacaíocht seo a cur ar fáil daoibh. Ná déan dearmad gur féidir le do phríomhoide cur isteach ar thacaíocht scoile shaincheaptha ar do shon ag  pdst.ie/schoolsupport

 

AN TIONÓL TEAGAISC

 

 

TEAGMHÁIL

 

 

Comairleoirí:

 

Ciara Ní Mhairtín: [email protected]

Edel Ní Arrachtáin: [email protected]

Marcus ó Floinn: [email protected]

 

Riarachán: 

 

Colette O’Byrne, An Riarthóir Gaeilge, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST), 14 Bealach an tSeoighigh, Páirc Ghnó na Páirce Thiar, Bóthar Nangor, Baile Átha Cliath 12.

Rphost: [email protected]