Earcaíocht

 

     

 

 

 

Is seirbhís tacaíochta trasearnála í an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM)  atá faoi shainchúram na Rannóige um Oideachas Múinteoirí den Roinn Oideachais (DE) agus atá á bainistiú ag Ionad Oideachais  Bhaile Átha Cliath Thiar. Tairgeann SFGM  tacaíocht forbartha gairmiúla do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile agus do cheannairí scoile. Rannchuidíonn obair SFGM chun feabhas a chur ar an scoil trí CPD d’ardchaighdeán a sholáthar ar shaincheisteanna curaclaim agus oideachais, cleachtas machnamhach a chothú agus  forbairt leanúnach i measc múinteoirí agus ceannairí scoile.

 

 

I measc thosaíochtaí na Roinne Oideachais sna blianta amach romhainn tá cur i bhfeidhm na dtograí chun litearthacht agus  uimhearthacht a fheabhsú i mbunscoileanna agus iar-bhunscoile araon. Áirítear i measc  príomhthosaíochtaí eile tacaíocht chun Curaclam nua Teanga na Bunscoile a chur i bhfeidhm,  ceannaireacht scoile, féinmheastóireacht scoile, sláinte agus folláine agus  ábhair agus cláir iar-bhunscoile agus an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna.

 

 

POIST IN IONAD OIDEACHAIS BHAILE ÁTHA CLIATH THIAR

 

 

Níl aon phost ar fáil faoi láthair.

 

 

POIST LÁNAIMSEARTHA SFGM

 

 

DEISEANNA DO PHOIST LÁNAIMSEARTHA SNA SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA UM FHORBAIRT GHAIRMIÚIL DO MHÚINTEOIRÍ SA SCOILBHLIAIN 2021/2022

 

Tá roinnt deiseanna ann faoi láthair d’iasachtaí lánaimseartha sna poist seo a leanas:

 

An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) Beidh painéal á chur i dtoll a chéile ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar óna bhféadfar iarrthóirí a cheapadh sna poist iasachta lánaimseartha seo a leanas le linn scoilbhliain 2021/22. Cuirfear painéil i dtoll a chéile do phoist mar Chomhairleoirí sna réimsí seo a leanas:

 

 1. Teicneolaíochtaí Digiteacha Bunscoile
 2. Teicneolaíochtaí Digiteacha Iar - Bhunscoile
 3. Sláinte agus Folláine Bunscoile
 4. Curaclam na Bunscoile (PLC)
 5. Timthriall Sinsearach Béarla
 6. Gaeilge Iar – Bhunscoile
 7. Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic (ETIM) Bunscoile
 8. Eolaíocht Talmhaíochta
 9. Matamaitic Fheidhmeach
 10. Ríomheolaíocht
 11. Eacnamaíocht
 12. Pholaitíocht agus do tSochaí
 13. An Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF)
 14. Corpoideachas Ardteistiméireachta Iar - Bhunscoile
 15. Ceannaireacht Bunscoile
 16. Ceannaireacht Iar - Bhunscoile
 17. Staidéir Chlasaiceacha
 18. Béarla mar Theanga Bhreise (EAL)

 

 

Le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na poist seo lena n-áirítear tuairisc poist agus foirm iarratais, déan athbhreithniú ar an bhFoirm Iarratais agus ar na Tuairiscí Poist a bhfuil cuntas orthu thíos. Tá an fhaisnéis seo ar fáil freisin ach í a iarraidh ó [email protected].

 

Ní mór iarratais a bheith faighte Déardaoin, an 18 Márta 2021 ar a 3 san iarnóin.

 

 

Foirm Iarratais
Foirm Iarratais
Cur síos ar an bPost
Cur síos ar an bPost
JD Curaclam na Bunscoile (PLC)
JD Ceannaireacht Iar - Bhunscoile
JD Ceannaireacht
JD Béarla mar Theanga Bhreise (EAL)
JD Gaeilge Iar - Bhunscoile

 

 

 

POIST CHOMHLAIGH SFGM PHÁIRTAIMSEARTHA

 

 

Níl aon phoist Chomhlachaithe páirtaimseartha leis an PDST faoi láthair.

 

 

POIST ÉASCAITHEORA ÁITIÚIL

Más mian leat tú féin a ainmniú mar éascaitheoir áitiúil cuir ríomhphost chuig [email protected] agus seolfar nasc chugat le clárú. Mar gheall ar an líon féin-ainmniúchán a fhaightear, ní bheifear i dteagmháil leat ach amháin má tá folúntas againn sa réimse dá bhfuil tú ag féin-ainmniú.

 

Tabhair faoi deara: Cé go bhfuil SFGM á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar, is é Ionad Oideachais na Carraige Duibhe an bhunoifig riaracháin do Riarachán na gComhlach agus na nÉascaitheoirí Áitiúla. Chomh fada is a bhaineann sé le hobair a dhéanamh le SFGM is é Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar an fostóir agus tá ról gníomhaire i gcomhair íocaíochta amháin ag Ionad Oideachais na Carraige Duibhe.

 

Cliceáil anseo chun faisnéis a fháil faoi Éilimh ALFA ar Líne.