Earcaíocht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is seirbhís tacaíochta trasearnála í an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM)  atá faoi shainchúram na Rannóige um Oideachas Múinteoirí den Roinn Oideachais agus Scileanna (DES) agus atá á bainistiú ag Ionad Oideachais  Bhaile Átha Cliath Thiar. Tairgeann SFGM  tacaíocht forbartha gairmiúla do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile agus do cheannairí scoile. Rannchuidíonn obair SFGM chun feabhas a chur ar an scoil trí CPD d’ardchaighdeán a sholáthar ar shaincheisteanna curaclaim agus oideachais, cleachtas machnamhach a chothú agus  forbairt leanúnach i measc múinteoirí agus ceannairí scoile.

 

I measc thosaíochtaí na Roinne Oideachais agus Scileanna  sna blianta amach romhainn tá cur i bhfeidhm na dtograí chun litearthacht agus uimhearthacht a fheabhsú i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Áirítear i measc  príomhthosaíochtaí eile tacaíocht chun Curaclam nua Teanga na Bunscoile a chur i bhfeidhm,  ceannaireacht scoile, féinmheastóireacht scoile, sláinte agus folláine agus  ábhair agus cláir iar-bhunscoile agus an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna.

 

 

Poist Lánaimseartha

 

 

An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM)

 

 

Beidh painéal á chur i dtoll a chéile ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar óna bhféadfar iarrthóirí a cheapadh chuig an bpost iasachta lánaimseartha seo a leanas don scoilbhliain 2020/21.

 

Cuirfear painéil i dtoll a chéile do phost mar Comhairleoir sna réimse seo a leanas:

 

 

 

Post Síos ar an bpost Foirm iarratais
Staidéir Chlasaiceacha JD Staidéir Chlasaiceacha AF Staidéir Chlasaiceacha

 

 

Tá an fhaisnéis seo ar fáil ar iarratas ó [email protected]. Tá an spriocdháta le haghaidh iarratas sínte go dtí Déardaoin 12 Márta 2020 ar 3 pm.

 

 


 

 

Príomhrialtóir Airgeadais – Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar 

 

Tá Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar ar cheann de 21 ionad tacaíochta oideachais lánaimseartha a bunaíodh faoi alt 37 den Acht Oideachais (1998). Faoi láthair tá sé freagrach as dhá cheann de sheirbhísí tacaíochta a mhaoiníonn an Roinn Oideachais agus Scileanna a chur ar fáil, is iad is sin an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST lena n-áirítear PDST Teicneolaíochta san Oideachas) agus an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (NIPT). 

 

Tacóidh an ceapachán nua le coiste bainistíochta Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar agus le foirne bainistíochta na seirbhísí tacaíochta atá faoina shainordú, le cúram as straitéis airgeadais, tuairisciú airgeadais, pleanáil agus anailís, léirmhíniú agus anailís airgeadais agus tacaíocht cinnteoireachta in Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar.   

 

Tá an tuairisc poist agus an fhoirm iarratais don ról seo leagtha amach sa tábla thíos.

 

Ba chóir iarratais a chur isteach roimh 5:00 pm Dé Céadaoin 26 Feabhra 2020 chuig [email protected] agus reáchtálfar agallaimh don phost seo Dé Céadaoin 4 Márta 2020.

 

Post Síos ar an bpost Foirm iarratais
Príomhrialtóir Airgeadais JD DWEC P.A. AF DWEC P.A.

 

 

 

 

Poist mar Chomhlaigh SFGM Páirtaimseartha

 

 

Níl aon phoist pháirtaimseartha ar fáil.

 

 

Éilimh ALFA ar Líne
 
 
 
 
Lean an nasc seo chun rochtain a fháil ar an bhfaisnéis reatha alfaonlineclaims.ie 

 

 

Poist mar éascaitheoirí áitiúla SFGM

Más mian leat tú féin a ainmniú mar éascaitheoir áitiúil cuir ríomhphost chuig [email protected]  agus seolfar nasc chugat le clárú. Mar gheall ar an líon féin-ainmniúchán a fhaightear, ní bheifear i dteagmháil leat ach amháin má tá folúntas againn sa réimse dá bhfuil tú ag féin-ainmniú.

 

Tabhair faoi deara: Cé go bhfuil SFGM á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar, is é Ionad Oideachais na Carraige Duibhe an bhunoifig riaracháin don Chomhlach agus do Riarachán Éascaitheoirí Áitiúla. Chomh fada is a bhaineann sé le hobair a dhéanamh le SFGM is é Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar an fostóir agus tá ról gníomhaire i gcomhair íocaíochta amháin ag Ionad Oideachais na Carraige Duibhe.

 

Riarachán Éascaitheoirí Áitiúla agus Comhlach (ALFA), Ionad Oideachais na Carraige Duibhe, Ascaill na Cille, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath 

 

R-phost: [email protected]


 

 

 

 

AttachmentSize
PDF icon PDST ALFA Handbook 2019 2020.pdf586.16 KB