AN TSRAITH SHÓISEARACH - Príomhscileanna

Príomhscileanna na Sraithe Sinsearaí.

 

Tuilleadh eolais ar fáil ar Phríomhscileanna na Sraithe Sinsearaí ón gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta.

 

Aithníodh cúig phríomhscil atá lárnach don teagasc agus don fhoghlaim i ngach cuid de churaclam na sraithe sinsearaí. Is cuid thábhachtach iad na príomhscileanna seo in iarracht an uile fhoghlaimeora a lánacmhainneacht a chomhlíonadh, le linn a laethanta scoile agus ina ndiaidh. Cuireann siad ar chumas foghlaimeoirí a bheith lánpháirteach sa tsochaí, i saol an teaghlaigh agus an phobail agus i saol na hoibre. De réir mar a théann foghlaimeoirí i dtaithí ar gach ceann de na príomhscileanna cuirfidh siad eolas ar mhodhanna agus ar scileanna foghlama ginearálta agus ar mhodhanna agus ar scileanna ar leith a bhainfidh leis na rudaí atá á bhfoghlaim acu féin. Mar sin beidh foghlaimeoirí ag foghlaim conas dul i mbun foghlama de réir mar a ghlacann siad na cúig phríomhscil chucu féin. Beidh na príomhscileanna le sonrú ar bhealach comhtháite i mórchuid réimsí sa churaclam agus is iomaí deis a bheidh ag daltaí dul i dtaithí orthu. 

 

Na Cúig Phríomhscil:

  • Eolas a phróiseáil
  • Smaointeoireacht chriticiúil agus chruthaitheach
  • Dul i mbun cumarsáide
  • Ag dul i gcomhair le daoine
  • A bheith éifeachtach go pearsanta

 

TEIDEAL FÉACH / ÍOSLÓDÁIL

Creat na bPríomhscileanna

(An tSraith Shinsearach)

Torthaí Foghlama na bPríomhscileanna

(An tSraith Shinsearach)