Tacaíocht

 

Tacaíocht
Pleanáil

Ag díriú isteach ar riachtanais na roinne sa tsraith shóisearch agus sa tsraith shinsearach, an idirbhliain agus Ardteist fheidhmneach ina measc

Measúnú chun Foghlama

Conas tabhairt faoi measúnú foirmitheach agus measúnú suimitheach ar bhealach simplí ó thuas deireadh

Difreáil

Modhanna múinteoireachta éagsúla chun gach scoláile a thabhairt san áireamh i ngach rang

FMS

Féinmheastóireacht scoile: Treoir chun cinnirí agus foireann a chumasú ar bhonn comónta, scoil uile

 

TFC

Conas an teicneolaíocht a úsáid go héifeachtach sa rang Gaeilge gan mórán stró!

 

 

Uimhearthacht agus Litearthacht

Uimhearthacht agus Litearthacht a leabú i ngach rang tríd an bpróiseas pleanála 

 

 

Litríocht

Foclóir agus saibhreas teanga an scoláire a fhorbairt go héifeachtach tríd an litríocht i gcomhthéacs na cúig scil.

Samplaí praiticiúla de straitéisí agus féidearthachtaí a spreagann suim sa litríocht a fhorbraíonn smaointeoireacht an scoláire agus a chothaíonn cumarsáid sa seomra ranga Gaeilge

Scannánaíocht

Plé ar theicníochtaí scannánaíochta agus conas anailís  a dhéanamh orthu.  Conas na scoláirí a chumasú staidéar a dhéanamh ar an scánannaíocht mar chuid den litríocht.  Féidearthachtaí leathana maidir leis an scannánaíocht  don rang Gaeilge a phlé 

Ceistiúchán Éifeachtach

Plé ar cad is ceistiúchán éifeachtach.  Tuigtear go bhfuil ceisteanna lárnach sa phróiseas foghlama agus go bhfuil gá le pleanáil ina leith. Díreofar isteach ar thacsanamaíocht Bloom, ar éagsúlacht ceisteanna agus ar an ról atá ag ceisteanna sa phróiseas foghlama 

 

Tacaíochtaí Breise

Scoilnet

Webwise

An Fhoghlaim Chumaisc

Teacher CPD.ie

Vimeo