Webinar 3 (August 2021)

PLC Webinar 3 (August 2021) / Ceardlann Ghréasáin CTB 3 (Lúnasa 2021)

 

Primary Language Curriculum Webinar 3 focuses on the Primary Language Curriculum and Assessment.

 

Is é Curaclam Teanga na Bunscoile agus Measúnú atá mar fhócas i gCeardlann Ghréasáin 3.

 

English-medium schools can access the English version of the webinar, and its associated support material, in the first section below.

 

Is féidir le scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta teacht ar leagan Gaeilge den cheardlann ghréasáin, agus na hábhair thacaíochta a ghabhann léi, sa dara roinn thíos.

 

Teachers in special schools and classes have the option of using an adapted version of the webinar prompt sheet when engaging with the webinar. This prompt sheet can be found in section three below.

 

 

Webinar 3: The PLC and Assessment (English Version)

 

Overview of PLC Webinar 3:

The main focus of PLC Webinar 3 will be to explore the Primary Language Curriculum through the lens of Assessment. This webinar will provide teachers with an opportunity to investigate a range of child-led and teacher-led assessment methods that support and enhance language teaching and learning. In addition, practical examples of a selection of assessment methods in-action in the classroom are interspersed throughout the webinar.

 

Support Material:

You will need to pause the webinar at various intervals to engage with a range of reflective tasks. A prompt sheet has been developed to guide teachers through the various tasks involved. We recommend that you print one copy of the prompt sheet per teacher/group in preparation for your school closure. Depending on your context and school size, teachers may work individually, in pairs or in groups.

 

You will also need to engage with other documents/material while completing these tasks. Links to all relevant documents/material are available below. You can either access the material online, or download PDF versions of the documents.

 

 

Webinar Prompt
Sheet / Bileog Leide

Access & Download

 

Primary Language Curriculum

Access & Download

 

Download Progression Continua

Assessment Guidelines

Access & Download

 

Additional Support Pathways

Access & Download

 

  

Support for the Guidance on Preparation for Teaching & Learning is available here 

 

Access Webinar 3 (English Version)

 

The English version of PLC Webinar 3 can be found directly below. To access the webinar, you will need to provide a name, email address and school roll number.

 

PLC Assessment Webinar English from PDST Technology in Education on Vimeo.

 

 

 

Download Webinar Here

 

 

 

Ceardlann Ghréasáin 3: An CTB agus Measúnú (Leagan Gaeilge)

 

Forléargas ar Cheardlann Ghréasáin 3:

Príomhfhócas na ceardlainne seo ná chun iniúchadh a dhéanamh ar Churaclam Teanga na Bunscoile ó thaobh an mheasúnaithe de. Cuirfear deiseanna ar fáil do mhúinteoirí cíoradh a dhéanamh ar réimse modheolaíochtaí measúnaithe, idir mhodhanna faoi stiúir an pháiste agus mhodhanna faoi stiúir an mhúinteora. Anuas air sin, cuirfear samplaí praiticiúla den mheasúnú i gcleachtas ar fáil sa cheardlann ghréasáin.

 

Ábhar Tacaíochta:

Beidh gá daoibh an cheardlann ghréasáin a chur ar sos ó am go céile chun tabhairt faoi roinnt tascanna machnaimh. Tá bileog leide ar fáil mar threoir agus na tascanna seo ar bun agaibh. Molaimid go ndéanfar cló ar chóip amháin den bhileog leide in aghaidh an mhúinteora/ghrúpa in ullmhúchán don dúnadh scoile. Ag brath ar do chomhthéacs agus ar mhéid na scoile, d’fhéadfadh múinteoirí oibriú ina n-aonar, i mbeirteanna, nó i ngrúpaí.

 

Beidh gá daoibh dul i ngleic le doiciméid/ábhair eile agus na tascanna ar bun agaibh freisin. Tá naisc go dtí na doiciméid/ábhair chuí ar fáil thíos. Is féidir rochtain a fháil orthu ar líne, nó is féidir leagan PDF dóibh a íoslódáil.

 

 

 

 

 

Bileog Leide na Ceardlainne

Ar líne & Íoslódáil

Curaclam Teanga na Bunscoile

Ar líne & Íoslódáil

 

Íoslódáil na Contanaim Dul Chun Cinn

Treoirlínte Measúnaithe

Ar líne & Íoslódáil

Cosáin Tacaíochta Breise

Ar líne & Íoslódáil

 

Tacaíocht don Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim

 

Rochtain ar Cheardlann Ghréasáin 3 (Leagan Gaeilge)

 

Is féidir teacht ar an leagan Gaeilge de Cheardlann Ghréasáin 3 thíos. Chun rochtain a fháil ar an gceardlann beidh gá duit ainm, ríomhphost agus uimhir rolla scoile a líonadh isteach.

 

PLC Assessment Webinar Gaeilge from PDST Technology in Education on Vimeo.

 

 

 

Íoslódáil an Cheardlann Ghréasáin

 

 

 

 

Special Schools and Classes

Adapted Prompt Sheet

PLC Webinar Feedback /

Aiseolas faoi Cheardlanna Gréasáin CTB

Teachers in special schools and classes may use the adapted prompt sheet below when engaging with PLC Webinar 3, if they so wish.

 

 

Access & Download 

Click the link below to provide feedback on PLC Webinar 3, or to make suggestions with regards the content of future PLC Webinars. Cliceáil ar an nasc thíos chun aiseolas a thabhairt ar Cheardlann Ghréasáin 3, nó chun moltaí a dhéanamh maidir le hábhar na gceardlann atá le teacht.

 

Give Feedback / Tabhair Aiseolas