Webinar 8 (April 2023)

 

 

PLC Webinar 8 (April 2023) / Ceardlann Ghréasáin CTB 8 (Aibreán)

 

Primary Language Curriculum Webinar 8 focuses on the concept of transfer of skills between languages.  

 

Is é Curaclam Teanga na Bunscoile agus Aistriu Scileanna atá mar fhócas i gCeardlann Ghréasáin 8.

 

English-medium schools can access the English version of the webinar, and its associated support material, in the first section below.

 

Is féidir le scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta teacht ar leagan Gaeilge den cheardlann ghréasáin, agus na hábhair thacaíochta a ghabhann léi, sa dara roinn thíos.

 

Click here to provide your feedback on webinar 8

 

Cliceáil anseo chun aiseolais a sholáthair maidir le seimineár ghréasáin 8

 

Webinar 8: The Transfer of Skills (English Version)

 

Overview of PLC Webinar 8:

The main focus of PLC Webinar 8 is to explore the concept of transfer of skills within the Primary Language Curriculum.  This webinar provides teachers with an opportunity to explore what transfer of skills looks like in practice, through classroom footage, interviews with teachers, students and researchers. Furthermore, it provides opportunities for teachers to reflect upon their own practice and how the concepts, skills and dispositions acquired by children in their first language can act as a springboard to support second language learning.

 

Support Material:

You will need to pause the webinar at various intervals to engage with a range of reflective tasks. A prompt sheet has been developed to guide teachers through the various tasks involved. We recommend that you print one copy of the prompt sheet per teacher/group in preparation for your school closure. Depending on your context and school size, teachers may work individually, in pairs or in groups.

 

Links to all relevant documents/material are available below. You can either access the material online, or download PDF versions of the documents.

 

 

 

Webinar Prompt Sheet

Access & Download

Webinar PPT

Access & Download

 

 

 

 

Ceardlann Ghréasáin 8: Aistrú Scileanna (Leagan Gaeilge)

 

Forléargas ar Cheardlann Ghréasáin CTB 8:

Príomhfhócas na ceardlainne seo ná chun iniúchadh a dhéanamh ar Aistriú Scileanna, mar cheann de na príomhghnéithe de chaibidil 6 de Churaclam Teanga na Bunscoile (Curaclam Teanga na Bunscoile i bhfeidhm).   Cuirfear deiseanna ar fáil do mhúinteoirí cíoradh a dhéanamh ar an gcaoi go bhféadfaí aistriú scileanna a fhorbairt. Feicfimid samplaí de chleachtais ranga agus cloisfimid ó mhúinteoirí ag plé aistriú scileanna.

 

Ábhar Tacaíochta:

 

Beidh gá daoibh an cheardlann ghréasáin a chur ar sos ó am go céile chun tabhairt faoi roinnt tascanna machnaimh. Tá bileog leide ar fáil mar threoir agus na tascanna seo ar bun agaibh. Molaimid go ndéanfar cló ar chóip amháin den bhileog leide in aghaidh an mhúinteora/ghrúpa in ullmhúchán don dúnadh scoile. Ag brath ar do chomhthéacs agus ar mhéid na scoile, d’fhéadfadh múinteoirí oibriú ina n-aonar, i mbeirteanna, nó i ngrúpaí.

 

Tá naisc go dtí na doiciméid/ábhair chuí ar fáil thíos. Is féidir rochtain a fháil orthu ar líne, nó is féidir leagan PDF dóibh a íoslódáil.

 

 

Bileog Leide na Ceardlainne

Ar líne agus Íoslódáil

PPT na Ceardlainne

Ar líne agus Íoslódáil

 

Ceardlann Ghréasáin 8 Aistrú Scileanna from PDST on Vimeo.