STEM Home Page

 

 

The PDST Primary STEM team are delighted to partner with Scoilnet to bring you fun and enjoyable activities for Maths Week 2021. This year we aim to spotlight how we can integrate Mathematics into some other curricular areas. We hope this year's resources will help spark creativity and imagination, leading to an enjoyable and rich Maths week for everyone.“ The integration of mathematics with other subjects is an important factor in broadening the child’s education.” (Mathematics Teacher Guidelines p46)

 

These Maths Week activities will help pupils to make connections between mathematics and other curricular areas. They will help them to understand that mathematics is useful across the whole curriculum. This integration will add to the pupils’ enjoyment of mathematics and will encourage the transfer of learning across the curriculum.  The resources are available for junior and senior classes, in English and Irish. These resources are only suggestions and can be easily adapted to suit the needs of your class.

 

Click on the button below to access the resources on Scoilnet and find out more. We would really enjoy seeing how you used these resources with your pupils. Please tweet any examples of pupils work to @PDSTPrimarySTEM 

_______________________________________________________________________________________

 

Tá an-áthas ar Fhoireann Bunscoile STEM an PDST dul i gcomhpháirtíocht le Scoilnet, chun gníomhaíochtaí spraíúla agus taitneamhacha a chur ar fáil daoibh le haghaidh Seachtain na Matamaitice 2021. I mbliana, tá sé mar aidhm againn aird a dhíriú ar conas is féidir linn an mhatamaitic a comhtháthú le réimsí curaclaim eile. Tá súil againn go spreagfaidh acmhainní na bliana seo cruthaitheacht agus samhlaíocht na bpáistí, agus go mbeidh seachtain mata taitneamhach ag gach duine.“Is fachtóir thábhachtach é i leathnú oideachas an pháiste comhtháthú na matamaitice le hábhair eile léinn.” (Matamaitic Treoirlínte do Mhúinteoirí lch 46)

 

Cabhróidh  gníomhaíochtaí na Seachtaine Matamaitice seo le na daltaí chun naisc a dhéanamh idir an mhatamaitic agus na réimsí curaclaim eile. Cabhróidh siad leo a thuiscint go bhfuil an mhatamaitic úsáideach ar fud an churaclaim. Cuirfidh an comhtháthú seo leis an taitneamh a bhaineann daltaí as an matamaitic agus spreagfaidh sé aistriú foghlama ar fud an churaclaim. Tá na hachmainní ar fáil do ranganna sóisearacha agus sinsearacha, i mBéarla agus i nGaeilge. Níl sna hacmhainní seo ach moltaí agus is féidir iad a oiriúnú go héasca chun freastal ar riachtanais do ranga.

 

Brúigh ar an gcnaipe thíos chun féachaint ar na hacmhainní ar Scoilnet agus tuilleadh eolais a fháil. B’aoibhinn linn feiceáil conas a d'úsáid tú na hacmhainní seo le do dhaltaí. Tvuíteáil aon samplaí de na daltaí le do thoil go @PDSTPrimarySTEM

 

 

Connecting Classrooms/ Meitheal Múinteoirí

 

Please Note, there is a temporary delay with new teachers registering on our system at present, please email [email protected] for support.

 

Please click on the image below to access the PDST online booking system. Your CPD record will be updated in due course. You will need to log into or set up a PDST account to register for these workshops

 

 

Tabhair d’aire go bhfuil moill shealadach i lathair na huaire le múinteoirí nua ag clarú ar ár gcóras. Is féidir ríomhphost a chur chuig [email protected] chun tacaíocht a fháil.

 

 

 

Primary STEM Team

 

Welcome to the Primary STEM page. The Primary STEM Team aims to provide a range of high quality professional development experiences that empower teachers and schools to provide the best possible education for all pupils.

 

Keep informed of upcoming events and the latest news by following us on Twitter @PDSTPrimarySTEM 

  To apply for in-school support in Mathematics and Science, visit http://dmsnew.pdst.ie/school/register.